Visa allt om Elcommunication Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 146 464 120 845 156 064 130 993 106 144 119 679 72 768 73 221 64 904 60 645
Övrig omsättning 1 049 142 860 141 169 369 495 459 74 92
Rörelseresultat (EBIT) 7 253 9 070 14 963 10 022 5 282 4 014 1 159 778 667 -1 366
Resultat efter finansnetto 7 346 9 067 15 223 9 891 5 201 3 761 719 333 297 -1 765
Årets resultat 5 726 7 091 12 091 6 294 3 825 3 041 471 136 32 115
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 698 168 303 1 578 6 583 5 513 5 559 7 087 8 041 11 459
Omsättningstillgångar 47 462 52 909 53 453 37 789 36 184 27 683 16 869 20 355 15 649 17 623
Tillgångar 48 159 53 077 53 756 39 367 42 767 33 196 22 428 27 443 23 691 29 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 212 20 486 13 395 12 304 8 411 4 586 1 545 1 073 938 1 168
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 366 698 727 727
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 632 485 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 149 5 210 6 295 7 190 9 007 9 358 11 685
Kortfristiga skulder 27 947 32 592 40 361 26 913 28 515 21 831 13 328 16 664 12 668 15 501
Skulder och eget kapital 48 159 53 077 53 756 39 367 42 767 33 196 22 428 27 443 23 691 29 082
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 841 584 1 925 1 401 - - 0 0 0 2 874
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 622 28 267 35 262 32 245 - 30 934 27 245 23 080 21 958 20 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 18 383 11 450 14 723 12 041 - 12 730 10 772 9 269 8 630 8 347
Utdelning till aktieägare 0 6 000 0 2 000 2 400 0 0 0 0 0
Omsättning 147 513 120 987 156 924 131 134 106 313 120 048 73 263 73 680 64 978 60 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 98 88 78 78 79 65 64 58 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 422 1 233 1 773 1 679 1 361 1 515 1 120 1 144 1 119 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 412 593 586 583 568 605 520 540 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 362 9 095 15 061 10 305 5 613 4 502 2 778 1 882 1 806 -233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,20% - 19,14% 23,41% -11,31% 64,47% -0,62% 12,81% 7,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,31% 17,10% 28,42% 25,54% 12,49% 12,15% 5,18% 2,89% 2,84% -4,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,03% 7,51% 9,79% 7,68% 5,03% 3,37% 1,60% 1,08% 1,04% -2,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,18% 48,09% 49,18% 48,46% 56,41% 53,17% 64,43% 66,75% 59,84% 56,91%
Rörelsekapital/omsättning 13,32% 16,81% 8,39% 8,30% 7,23% 4,89% 4,87% 5,04% 4,59% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,97% 38,60% 24,92% 31,25% 19,67% 13,81% 8,16% 5,89% 6,22% 5,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,75% 159,11% 130,06% 137,94% 124,83% 124,21% 57,56% 71,48% 80,46% 94,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!