Visa allt om Texthuset Std AB
Visa allt om Texthuset Std AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 591 7 959 7 367 7 231 7 850 5 344 4 798 4 904 4 512 2 465
Övrig omsättning 1 1 - 5 86 405 35 48 36 38
Rörelseresultat (EBIT) 955 942 631 930 1 254 965 358 357 102 214
Resultat efter finansnetto 937 1 051 645 993 1 229 900 387 410 100 239
Årets resultat 668 819 396 601 589 470 283 321 90 167
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 919 1 050 992 847 799 327 576 589 470 671
Omsättningstillgångar 2 544 2 668 2 366 2 178 2 318 1 613 896 1 063 892 725
Tillgångar 3 464 3 719 3 359 3 025 3 118 1 940 1 472 1 652 1 362 1 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 729 1 661 1 468 1 572 1 471 1 132 812 828 688 687
Obeskattade reserver 1 087 1 024 1 024 902 680 270 41 45 76 134
Avsättningar (tkr) 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 5 0 0 97 138 169 0
Kortfristiga skulder 648 944 772 546 967 538 522 639 430 575
Skulder och eget kapital 3 464 3 719 3 359 3 025 3 118 1 940 1 472 1 652 1 362 1 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 367 360 332 334 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 336 1 375 1 404 1 226 705 610 571 573 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 570 578 570 518 466 402 356 747 199
Utdelning till aktieägare 800 600 600 500 500 250 150 300 180 90
Omsättning 7 592 7 960 7 367 7 236 7 936 5 749 4 833 4 952 4 548 2 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 518 1 990 1 842 1 808 1 963 1 336 1 200 1 635 1 504 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 483 504 500 441 391 355 423 427 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 064 1 061 776 1 073 1 378 1 043 476 500 230 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,62% 8,04% 1,88% -7,89% 46,89% 11,38% -2,16% 8,69% 83,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,10% 28,26% 19,20% 32,86% 40,73% 50,57% 26,77% 25,36% 8,66% 17,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,28% 13,21% 8,76% 13,75% 16,18% 18,36% 8,21% 8,54% 2,62% 9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,40% 49,73% 50,31% 54,21% 49,91% 55,41% 53,69% 49,10% 49,47% 53,23%
Rörelsekapital/omsättning 24,98% 21,66% 21,64% 22,57% 17,21% 20,12% 7,79% 8,65% 10,24% 6,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,39% 66,14% 67,48% 75,23% 63,25% 68,61% 57,22% 52,13% 54,53% 56,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,59% 265,89% 292,36% 378,75% 226,27% 273,23% 158,43% 156,18% 196,74% 117,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...