Visa allt om ICA AB
Visa allt om ICA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 50 118 43 000 41 000 43 000 39 000 888 000
Övrig omsättning - - - 9 462 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 670 -3 782 -3 142 9 462 -274 483 -229 000 -221 000 -193 000 -202 000 -238 000
Resultat efter finansnetto 225 198 -1 020 800 139 270 -195 543 3 182 461 4 048 000 1 932 000 147 000 143 000 610 000
Årets resultat 2 573 977 1 457 366 2 172 093 1 361 196 5 721 228 2 702 000 1 105 000 -68 000 121 000 757 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 102 179 21 952 730 35 531 188 35 530 205 35 696 274 52 914 000 35 341 000 34 117 000 33 968 000 34 027 000
Omsättningstillgångar 3 952 388 3 659 803 3 702 745 3 790 860 3 965 332 4 644 000 3 494 000 6 266 000 4 922 000 4 152 000
Tillgångar 25 054 567 25 612 533 39 233 933 39 321 065 39 661 606 57 558 000 38 835 000 40 383 000 38 890 000 38 179 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 994 030 20 420 054 27 093 753 27 321 659 28 954 459 28 577 000 27 875 000 28 670 000 27 893 000 26 978 000
Obeskattade reserver 4 975 934 4 498 228 4 242 284 3 976 716 3 669 927 3 106 000 2 421 000 2 006 000 1 507 000 1 289 000
Avsättningar (tkr) 19 412 20 661 21 703 24 797 319 101 301 000 299 000 253 000 232 000 241 000
Långfristiga skulder 0 0 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Kortfristiga skulder 1 065 191 673 590 7 876 193 1 997 893 718 119 19 574 000 2 240 000 1 454 000 1 258 000 1 671 000
Skulder och eget kapital 25 054 567 25 612 533 39 233 933 39 321 065 39 661 606 57 558 000 38 835 000 40 383 000 38 890 000 38 179 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 18 000 30 000 45 000 28 000 27 000 29 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 226 000 315 000 288 000 276 000 267 000 648 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 - 159 000 183 000 183 000 182 000 174 000 351 000
Utdelning till aktieägare 3 400 000 2 500 000 2 200 000 9 501 886 3 000 000 2 000 000 2 000 000 1 900 000 1 566 000 868 000
Omsättning 0 0 0 9 462 50 118 43 000 41 000 43 000 39 000 888 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 409 605 607 570 533 1 473
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 123 71 68 75 73 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 985 873 850 853 878 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 670 -3 782 -3 142 9 462 -211 514 -180 000 -183 000 -147 000 -142 000 -146 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 16,55% 4,88% -4,65% 10,26% -95,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 9,27% 7,61% 6,00% 1,51% 1,35% 2,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 7 334,27% 10 188,37% 5 682,93% 1 420,93% 1 346,15% 110,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,64%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 6 479,14% -34 720,93% 3 058,54% 11 190,70% 9 394,87% 279,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,30% 93,43% 77,49% 77,37% 80,22% 53,63% 76,37% 74,66% 74,58% 73,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 371,05% 543,33% 47,01% 189,74% 552,18% 23,73% 155,98% 430,95% 391,26% 248,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...