Visa allt om Umecrine AB
Visa allt om Umecrine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 719 2 649 3 680 3 490 2 171 1 109 3 016 1 923 4 217 1 239
Övrig omsättning 29 8 46 69 15 - 3 - 151 74
Rörelseresultat (EBIT) 25 -883 -1 463 -2 053 -2 219 -2 889 -1 034 -1 961 828 -197
Resultat efter finansnetto 62 -14 399 -1 332 -1 949 -2 142 -2 850 -796 -1 358 922 -138
Årets resultat 62 -14 399 -1 332 -1 949 -2 142 -2 850 -796 -1 358 922 -138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 865 4 605 20 020 21 028 18 529 18 232 17 718 17 111 12 826 5 626
Omsättningstillgångar 1 228 1 689 1 137 2 206 6 310 3 632 2 196 4 006 5 517 4 525
Tillgångar 6 094 6 294 21 157 23 234 24 839 21 864 19 914 21 117 18 343 10 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 967 1 904 16 729 18 061 20 011 17 852 19 376 20 172 17 175 8 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 389 428 1 172 828 4 012 537 944 1 168 1 998
Skulder och eget kapital 6 094 6 294 21 157 23 234 24 839 21 864 19 914 21 117 18 343 10 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 39 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 454 1 164 1 485 1 491 980 1 012 1 036 821 557 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 346 521 545 334 379 378 323 235 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 748 2 657 3 726 3 559 2 186 1 109 3 019 1 923 4 368 1 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 4 4 4 4 4 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 719 883 920 873 543 277 754 481 2 109 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 505 502 511 325 350 356 288 401 38
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 -883 -1 463 -2 053 -2 219 -2 889 -1 034 -1 961 828 -197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,11% -28,02% 5,44% 60,76% 95,76% -63,23% 56,84% -54,40% 240,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,02% -12,66% -6,09% -8,20% -8,36% -13,02% -3,89% -6,42% 5,05% -1,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% -30,09% -35,00% -54,58% -95,62% -256,72% -25,66% -70,51% 21,96% -11,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,94% 99,82% 99,93% 98,54% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,05% 49,08% 19,27% 29,63% 252,51% -34,27% 55,01% 159,23% 103,13% 203,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,28% 30,25% 79,07% 77,74% 80,56% 81,65% 97,30% 95,52% 93,63% 80,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 562,20% 301,80% 144,86% 144,11% 699,64% 77,07% 308,01% 366,74% 425,68% 199,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...