Visa allt om Nytorget Fastigheter AB
Visa allt om Nytorget Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 993 25 930 23 641 23 443 19 136 16 877 15 625 10 156 7 556 7 626
Övrig omsättning 159 - - - 40 - 465 207 84 73
Rörelseresultat (EBIT) 1 758 2 354 2 700 1 536 848 336 791 992 473 1 136
Resultat efter finansnetto 1 756 2 346 2 711 1 535 599 318 767 993 519 1 293
Årets resultat 1 134 1 310 1 581 799 207 181 427 716 378 933
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 882 832 785 598 485 629 621 476 203 270
Omsättningstillgångar 6 184 6 628 6 989 5 303 4 189 3 660 4 086 3 279 3 667 2 927
Tillgångar 7 066 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 028 1 894 2 584 1 503 873 1 067 1 286 1 413 1 662 1 524
Obeskattade reserver 2 549 2 266 1 618 940 515 296 232 52 85 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Långfristiga skulder 0 90 83 296 528 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 489 3 210 3 490 3 163 2 758 2 928 3 190 2 246 2 122 1 565
Skulder och eget kapital 7 066 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 660 660 665 625 635 610 610 528 492 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 619 6 736 6 218 5 759 5 038 3 410 3 474 2 328 1 597 1 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 842 2 855 2 527 2 255 1 886 1 513 1 679 1 119 909 781
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 000 500 170 0 0 554 966 240
Omsättning 26 152 25 930 23 641 23 443 19 176 16 877 16 090 10 363 7 640 7 699
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 21 19 2 13 13 12 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 127 1 126 1 234 9 568 1 298 1 202 846 1 079 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 452 452 459 3 815 425 446 335 432 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 871 2 442 2 775 1 604 900 387 853 1 121 575 1 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,24% 9,68% 0,84% 22,51% 13,39% 8,01% 53,85% 34,41% -0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,89% 31,62% 35,07% 26,37% 18,25% 8,00% 16,80% 27,11% 14,06% 40,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,77% 9,10% 11,53% 6,64% 4,46% 2,03% 5,06% 10,02% 7,20% 17,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,82% 92,68% 62,87% 93,81% 93,95% 94,58% 91,70% 93,91% 69,12% 91,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,22% 13,18% 14,80% 9,13% 7,48% 4,34% 5,73% 10,17% 20,45% 17,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,84% 49,08% 49,47% 37,21% 26,80% 29,96% 30,95% 38,63% 44,54% 50,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,45% 206,48% 200,26% 167,66% 151,89% 125,00% 128,09% 145,99% 172,81% 187,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...