Visa allt om Micael Anderssons Truckservice Aktiebolag
Visa allt om Micael Anderssons Truckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 560 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 619 2 346 2 901
Övrig omsättning - - - - - - - 20 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 118 131 145 74 155 41 4 174 -4 656
Resultat efter finansnetto 118 131 145 74 156 43 5 176 5 660
Årets resultat 92 79 112 57 115 32 3 130 -7 476
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 58 2 4 6 8 3 42 110 123
Omsättningstillgångar 351 390 603 448 445 499 545 608 621 834
Tillgångar 395 448 605 452 451 507 549 650 731 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 248 269 196 264 274 367 489 479 626
Obeskattade reserver 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 0 0 0 0 0 3 5 0
Kortfristiga skulder 125 158 336 256 187 232 181 157 246 331
Skulder och eget kapital 395 448 605 452 451 507 549 650 731 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 309 353 343 387 346 352 663 605
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 387 414 10 219 200 82 79 67 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 183 190 160 230 196 198 185 134 293 237
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 125 125 125 125 120 140
Omsättning 1 560 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 639 2 350 2 901
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 560 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 619 1 173 1 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 604 478 764 738 673 610 555 480 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 145 147 76 157 46 42 212 9 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,41% -8,34% -8,85% -4,83% 22,28% -1,54% 4,20% -30,99% -19,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,87% 29,24% 23,97% 16,37% 34,59% 8,48% 0,91% 27,23% 0,55% 69,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,56% 8,11% 8,23% 3,83% 7,68% 2,59% 0,30% 10,93% 0,17% 22,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,73% 65,14% 55,90% 63,42% 64,75% 67,43% 61,47% 72,82% 62,36% 62,05%
Rörelsekapital/omsättning 14,49% 14,37% 15,15% 9,93% 12,70% 16,07% 21,58% 27,86% 15,98% 17,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,68% 60,58% 44,46% 43,36% 58,54% 54,04% 66,85% 75,23% 65,53% 65,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,80% 246,84% 179,46% 175,00% 237,97% 215,09% 301,10% 387,26% 252,44% 251,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...