Visa allt om Nilssons Isolering i Sölvesborg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 890 3 066 3 000 3 135 2 887 3 921 4 337 3 287 4 345 3 724
Övrig omsättning 13 0 8 2 18 23 0 10 13 0
Rörelseresultat (EBIT) -115 159 9 32 -238 102 360 -319 534 195
Resultat efter finansnetto -136 135 -21 -2 -273 55 305 -379 470 130
Årets resultat -136 135 -21 -2 -273 55 305 -371 353 95
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 648 670 693 720 753 800 743 837 921 970
Omsättningstillgångar 578 881 917 908 827 1 105 1 023 865 1 354 1 106
Tillgångar 1 226 1 551 1 610 1 628 1 580 1 905 1 766 1 702 2 275 2 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 539 404 426 428 726 720 441 912 609
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 321 381 591 501 561 611 687 718 784 842
Kortfristiga skulder 502 631 614 701 591 569 358 543 571 606
Skulder och eget kapital 1 226 1 551 1 610 1 628 1 580 1 905 1 766 1 702 2 275 2 076
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 391 1 590 1 401 1 404 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 454 469 564 574 546
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 25 50 25 100 50
Omsättning 2 903 3 066 3 008 3 137 2 905 3 944 4 337 3 297 4 358 3 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 723 767 750 784 722 784 867 657 869 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 449 440 449 442 376 423 402 403 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -93 181 36 65 -190 166 477 -207 658 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% 2,20% -4,31% 8,59% -26,37% -9,59% 31,94% -24,35% 16,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,38% 10,25% 0,56% 1,97% -15,00% 5,46% 20,44% -18,74% 23,47% 9,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,98% 5,19% 0,30% 1,02% -8,21% 2,65% 8,32% -9,70% 12,29% 5,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,94% 72,21% 68,43% 69,95% 68,41% 63,56% 72,86% 69,85% 73,60% 73,07%
Rörelsekapital/omsättning 2,63% 8,15% 10,10% 6,60% 8,17% 13,67% 15,33% 9,80% 18,02% 13,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,87% 34,75% 25,09% 26,17% 27,09% 38,11% 40,77% 25,91% 40,35% 30,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,16% 133,12% 141,69% 113,27% 129,78% 178,03% 268,16% 151,01% 230,47% 176,24%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...