Visa allt om Göran Arvidsson i Virserum AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 979 3 977 4 165 4 196 4 273 4 264 4 333 4 493 4 157 4 447
Övrig omsättning 198 90 195 76 11 0 0 0 27 0
Rörelseresultat (EBIT) 117 740 861 509 491 7 658 673 584 893
Resultat efter finansnetto -223 888 860 523 497 8 662 675 587 872
Årets resultat -96 622 615 387 315 51 400 393 323 472
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 089 272 216 328 357 422 550 597 734 753
Omsättningstillgångar 1 280 3 552 3 294 2 646 2 189 1 826 1 972 1 660 1 370 1 149
Tillgångar 3 369 3 824 3 510 2 974 2 546 2 248 2 522 2 256 2 104 1 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 301 2 397 2 075 1 610 1 373 1 058 1 307 1 207 970 747
Obeskattade reserver 923 1 125 1 031 964 939 848 912 768 598 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Kortfristiga skulder 144 301 404 400 234 341 303 251 535 701
Skulder och eget kapital 3 369 3 824 3 510 2 974 2 546 2 248 2 522 2 256 2 104 1 902
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 268 1 249 1 179 1 091 1 125 1 072
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 546 507 470 452 437 451
Utdelning till aktieägare 0 0 300 150 150 0 300 300 156 100
Omsättning 3 177 4 067 4 360 4 272 4 284 4 264 4 333 4 493 4 184 4 447
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 994 1 041 1 049 1 068 1 066 1 083 1 123 1 039 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 431 421 525 480 478 438 403 429 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 822 973 619 631 170 812 810 745 1 048
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,09% -4,51% -0,74% -1,80% 0,21% -1,59% -3,56% 8,08% -6,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,47% 23,25% 24,53% 17,59% 19,52% 0,36% 26,29% 29,96% 28,09% 47,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,93% 22,35% 20,67% 12,46% 11,63% 0,19% 15,30% 15,05% 14,22% 20,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,30% 84,13% 78,20% 87,18% 81,30% 99,79% 98,68% 94,90% 98,89% 97,55%
Rörelsekapital/omsättning 38,13% 81,75% 69,39% 53,53% 45,75% 34,83% 38,52% 31,36% 20,09% 10,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,67% 85,63% 82,03% 79,42% 82,70% 76,49% 80,03% 80,05% 67,05% 56,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 863,89% 1 159,80% 792,08% 618,00% 902,56% 495,60% 607,59% 615,94% 240,93% 152,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...