Visa allt om AB Nymans Ur 1851

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 561 026 504 684 363 604 525 870 465 686 526 621 541 149 527 953 434 380 358 942
Övrig omsättning 3 034 3 524 6 636 4 872 1 589 0 1 546 0 3 942 0
Rörelseresultat (EBIT) 122 547 115 675 66 570 79 378 65 060 60 749 66 199 63 088 37 122 32 827
Resultat efter finansnetto 124 228 115 662 68 911 75 202 57 119 60 735 66 064 62 859 37 164 33 018
Årets resultat 82 690 76 542 43 871 47 967 30 411 34 111 37 723 35 725 20 118 18 992
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 272 7 354 11 389 10 944 13 463 27 789 16 650 9 269 5 115 947
Omsättningstillgångar 378 055 387 701 293 436 212 470 217 089 192 877 220 443 196 645 142 458 129 463
Tillgångar 388 327 395 055 304 825 223 414 230 552 220 666 237 093 205 914 147 573 130 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 030 171 340 139 798 95 927 77 960 82 549 88 438 70 715 61 936 51 818
Obeskattade reserver 144 546 125 568 107 813 95 914 82 636 68 161 52 434 36 165 19 717 10 924
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 750 16 250 0 0
Kortfristiga skulder 79 751 98 147 57 214 31 573 69 956 69 956 90 471 82 784 65 920 67 667
Skulder och eget kapital 388 327 395 055 304 825 223 414 230 552 220 666 237 093 205 914 147 573 130 410
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 6 073 4 957 2 867 2 713 2 596 2 913 2 010 1 050 1 492 1 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 27 832 26 156 27 622 26 333 25 653 25 757 27 577 25 351 20 962 19 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 13 956 12 782 11 347 11 778 11 288 12 492 9 082 7 307 6 394 7 401
Utdelning till aktieägare 95 000 90 000 0 0 30 000 35 000 40 000 20 000 12 000 10 000
Omsättning 564 060 508 208 370 240 530 742 467 275 526 621 542 695 527 953 438 322 358 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 60 58 65 62 61 60 65 53 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 374 8 411 6 269 8 090 7 511 8 633 9 019 8 122 8 196 7 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 759 753 648 670 697 691 541 585 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 879 120 400 70 557 83 772 68 533 62 753 68 027 64 957 37 453 33 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,16% 38,80% -30,86% 12,92% -11,57% -2,68% 2,50% 21,54% 21,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,99% 29,28% 22,61% 35,53% 24,87% 27,68% 27,99% 30,65% 25,19% 25,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,15% 22,92% 18,95% 15,09% 12,31% 11,60% 12,26% 11,95% 8,56% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,65% 40,63% 40,11% 31,93% 31,48% 26,92% 26,98% 24,70% 22,26% 25,48%
Rörelsekapital/omsättning 53,17% 57,37% 64,97% 34,40% 31,59% 23,34% 24,02% 21,57% 17,62% 17,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,27% 68,16% 73,45% 76,42% 61,77% 61,50% 54,55% 48,04% 52,39% 46,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,62% 255,14% 297,19% 289,00% 136,21% 101,54% 84,48% 68,22% 53,32% 48,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!