Visa allt om Komplett Services Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 076 836 1 323 896 1 262 321 1 169 061 1 115 133 1 128 930 1 110 272 1 188 893 1 154 871 1 020 735
Övrig omsättning 8 777 9 551 10 842 12 020 6 249 1 425 754 9 087 2 014 1 108
Rörelseresultat (EBIT) 2 172 2 709 21 572 -3 032 -12 067 3 207 -23 997 -12 610 -16 581 -10 126
Resultat efter finansnetto 2 068 2 701 21 155 -3 331 -12 893 778 -28 457 -14 336 -17 527 -11 364
Årets resultat 1 577 9 710 21 155 -3 331 -12 893 -4 482 -28 457 -591 -932 -11 364
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 364 7 854 846 800 881 820 6 114 6 187 6 245 6 430
Omsättningstillgångar 112 561 151 806 173 962 120 044 186 159 166 340 272 914 183 374 178 631 156 450
Tillgångar 119 924 159 660 174 808 120 844 187 040 167 160 279 029 189 561 184 875 162 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 058 30 992 21 282 127 257 151 133 21 740 22 331 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 548 4 869 4 163 4 137 4 475 4 768 4 780 5 131 5 589 5 880
Långfristiga skulder 2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 113 123 800 149 364 116 581 182 307 162 242 274 116 162 690 156 956 156 737
Skulder och eget kapital 119 924 159 660 174 808 120 844 187 040 167 160 279 029 189 561 184 875 162 880
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 749 831 1 126 0 - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 8 346 11 085 13 162 13 520 12 518 12 978 10 687 15 625 14 970 20 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 617 5 361 5 150 5 284 5 116 5 417 5 273 5 644 5 633 4 602
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 085 613 1 333 447 1 273 163 1 181 081 1 121 382 1 130 355 1 111 026 1 197 980 1 156 885 1 021 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 25 29 31 31 35 39 45 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 71 789 101 838 50 493 40 312 35 972 36 417 31 722 30 484 25 664 24 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 211 5 269 2 305 2 029 2 037 2 019 2 021 1 926 1 625 1 732
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 172 2 709 21 572 -2 951 -12 054 3 254 -23 924 -12 500 -16 407 -9 743
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,66% 4,88% 7,98% 4,84% -1,22% 1,68% -6,61% 2,95% 13,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,98% 1,87% 12,43% -1,02% -5,44% 2,71% -8,29% -6,36% -8,83% -6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,22% 0,23% 1,72% -0,10% -0,91% 0,40% -2,08% -1,01% -1,41% -0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,14% 10,22% 10,89% 9,02% 10,36% 10,67% 9,41% 9,28% 9,65% 10,83%
Rörelsekapital/omsättning 3,66% 2,12% 1,95% 0,30% 0,35% 0,36% -0,11% 1,74% 1,88% -0,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,40% 19,41% 12,17% 0,11% 0,14% 0,09% 0,05% 11,47% 12,08% 0,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,95% 122,62% 116,46% 101,93% 100,09% 100,47% 98,81% 111,06% 112,42% 98,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!