Visa allt om Anders Fransén Åkeri i Norrköping AB
Visa allt om Anders Fransén Åkeri i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 695 1 486 1 406 1 341 1 419 1 461 1 349 568 94 2 542
Övrig omsättning - 7 105 175 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 307 154 236 328 177 172 220 93 -89 -120
Resultat efter finansnetto 276 136 193 318 180 175 223 280 -97 -151
Årets resultat 216 105 49 68 103 152 128 256 -97 29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 207 1 390 1 573 1 762 318 357 396 435 0 2
Omsättningstillgångar 1 098 976 964 899 735 621 773 678 186 516
Tillgångar 2 305 2 366 2 537 2 661 1 053 978 1 169 1 113 186 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 456 601 552 643 640 488 360 154 251
Obeskattade reserver 451 451 451 325 97 50 50 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 509 713 934 1 156 43 69 70 167 0 170
Kortfristiga skulder 874 747 551 629 270 218 561 587 32 97
Skulder och eget kapital 2 305 2 366 2 537 2 661 1 053 978 1 169 1 113 186 518
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 279 275 234 115 43 247
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 430 360 269 232 0 0 0 0 0 544
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 191 202 178 156 167 183 161 68 20 302
Utdelning till aktieägare 200 200 250 0 160 100 0 0 50 0
Omsättning 1 695 1 493 1 511 1 516 1 419 1 461 1 349 568 94 2 542
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 695 1 486 1 406 1 341 1 419 1 461 1 349 568 94 847
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 580 471 421 490 494 430 199 52 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 490 337 426 464 216 211 259 109 -87 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,06% 5,69% 4,85% -5,50% -2,87% 8,30% 137,50% 504,26% -96,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,71% 7,23% 9,97% 13,12% 18,23% 19,12% 20,79% 26,15% -47,85% -14,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,64% 11,51% 17,99% 26,03% 13,53% 12,80% 18,01% 51,23% -94,68% -2,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 15,41% 29,37% 20,13% 32,77% 27,58% 15,72% 16,02% 163,83% 16,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,74% 34,14% 37,56% 29,75% 67,85% 69,21% 44,90% 32,35% 82,80% 48,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,63% 130,66% 174,95% 142,93% 272,22% 284,86% 137,79% 115,50% 581,25% 531,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...