Visa allt om Buska Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Buska Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 437 6 349 7 064 16 899 25 304 28 086 21 705 21 863 20 405 19 459
Övrig omsättning 26 19 608 369 236 32 642 229 27 151
Rörelseresultat (EBIT) 355 -276 -442 -1 623 -366 1 816 1 575 2 020 437 1 052
Resultat efter finansnetto 306 -315 -384 -1 864 -891 1 497 1 411 1 741 111 809
Årets resultat 177 -214 -34 -26 -17 464 609 711 76 359
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 361 4 027 2 703 6 900 15 379 13 896 13 644 8 068 6 897 7 439
Omsättningstillgångar 1 729 1 516 1 404 1 240 2 540 4 205 3 307 3 629 1 960 2 112
Tillgångar 5 090 5 544 4 107 8 140 17 919 18 101 16 952 11 697 8 858 9 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 209 2 031 2 245 2 280 2 306 2 457 2 128 1 864 1 153 1 167
Obeskattade reserver 128 0 101 451 2 289 3 165 2 315 1 746 1 003 1 002
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 780 2 121 704 3 204 7 093 6 509 7 906 3 995 2 974 3 905
Kortfristiga skulder 973 1 391 1 056 2 205 6 231 5 970 4 603 4 092 3 728 3 477
Skulder och eget kapital 5 090 5 544 4 107 8 140 17 919 18 101 16 952 11 697 8 858 9 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 235 503 253 466 412 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 733 1 552 1 564 4 444 5 253 5 915 4 692 4 298 4 264 4 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 676 511 543 1 397 1 914 2 129 1 732 1 745 1 744 1 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 135 135 344 0 90
Omsättning 6 463 6 368 7 672 17 268 25 540 28 118 22 347 22 092 20 432 19 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 14 17 19 16 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 287 1 270 1 413 1 207 1 488 1 478 1 357 1 286 1 275 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 440 450 433 444 462 428 391 413 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 021 334 254 438 2 317 4 600 3 463 3 684 2 137 2 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,39% -10,12% -58,20% -33,22% -9,91% 29,40% -0,72% 7,15% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,99% -4,87% -7,28% -19,45% -1,91% 10,12% 9,31% 17,44% 5,16% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,53% -4,25% -4,23% -9,37% -1,36% 6,52% 7,27% 9,33% 2,24% 5,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,49% 49,74% 48,90% 43,24% 42,09% 51,35% 48,89% 51,36% 46,73% 48,84%
Rörelsekapital/omsättning 11,74% 1,97% 4,93% -5,71% -14,59% -6,28% -5,97% -2,12% -8,66% -7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,36% 36,63% 56,58% 32,09% 22,28% 26,46% 22,62% 26,68% 21,17% 19,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,70% 108,99% 132,95% 56,24% 40,76% 70,44% 71,84% 88,69% 52,58% 60,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...