Visa allt om Toxic Interactive Solutions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 41 732 33 219 31 434 24 409 17 298 10 586 6 226 4 649 4 423 3 881
Övrig omsättning 834 467 422 314 49 1 0 4 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 910 5 448 5 712 4 048 4 069 1 907 85 100 573 395
Resultat efter finansnetto 2 928 5 475 5 701 4 154 4 060 1 947 119 126 585 232
Årets resultat 2 279 4 135 3 315 3 178 3 053 1 547 101 174 407 143
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 621 28 1 028 1 078 1 843 2 687 1 183 889 1 214 1 021
Omsättningstillgångar 17 339 14 376 11 543 8 422 5 924 2 128 1 105 1 013 842 708
Tillgångar 17 960 14 404 12 570 9 500 7 768 4 815 2 288 1 903 2 056 1 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 960 4 681 3 896 3 582 3 404 1 851 464 462 689 424
Obeskattade reserver 1 844 1 913 1 913 519 519 439 504 532 642 596
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 156 7 810 6 761 5 200 3 845 2 525 1 321 908 725 709
Skulder och eget kapital 17 960 14 404 12 570 9 500 7 768 4 815 2 288 1 903 2 056 1 730
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 054 2 382 1 833 1 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 1 278 818 658 530
Utdelning till aktieägare 2 250 0 0 0 0 0 160 100 400 143
Omsättning 42 566 33 686 31 856 24 723 17 347 10 587 6 226 4 653 4 423 3 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 38 32 26 17 13 10 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 803 874 982 939 1 018 814 623 581 632 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 543 547 474 480 461 451 430 377 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 058 5 448 5 712 4 048 4 069 1 907 85 100 586 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,63% 5,68% 28,78% 41,11% 63,40% 70,03% 33,92% 5,11% 13,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,30% 38,07% 45,44% 43,77% 52,38% 40,48% 5,24% 6,67% 28,50% 22,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,02% 16,51% 18,17% 17,03% 23,52% 18,41% 1,93% 2,73% 13,25% 10,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,66% 93,88% 90,38% 85,26% 87,30% 93,48% 94,64% 97,70% 94,44% 88,74%
Rörelsekapital/omsättning 19,61% 19,77% 15,21% 13,20% 12,02% -3,75% -3,47% 2,26% 2,65% -0,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,76% 42,86% 42,87% 41,97% 49,03% 45,55% 37,46% 46,08% 57,87% 49,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,37% 184,07% 170,73% 161,96% 154,07% 84,28% 83,65% 111,56% 116,14% 99,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!