Visa allt om Proffer Kommunikation AB
Visa allt om Proffer Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 219 276 336 443 608 514 435 1 156 2 357 3 808
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 20 126 114 298 3 28 -33 -78 172
Resultat efter finansnetto 54 19 124 114 298 3 34 -5 -58 171
Årets resultat 26 30 74 86 155 1 7 -6 0 93
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 35 283
Omsättningstillgångar 278 376 497 536 490 464 388 893 1 066 1 205
Tillgångar 278 376 497 536 490 464 388 896 1 101 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 208 278 284 278 203 202 595 601 641
Obeskattade reserver 100 85 118 93 93 13 13 0 28 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 84 102 159 119 248 174 301 472 738
Skulder och eget kapital 278 376 497 536 490 464 388 896 1 101 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 20 - 70 91 605 778 568
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 20 - 70 0 - 168 -
Löner till övriga anställda - 42 34 93 76 0 0 62 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 53 50 70 66 31 91 272 284 234
Utdelning till aktieägare 0 85 100 80 80 80 0 400 0 40
Omsättning 219 276 336 443 608 514 435 1 156 2 357 3 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 219 276 336 443 608 514 435 578 1 179 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 43 100 97 200 140 155 196 482 554 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 20 126 114 298 3 31 -1 -58 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,65% -17,86% -24,15% -27,14% 18,29% 18,16% -62,37% -50,95% -38,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,78% 5,32% 25,35% 21,27% 60,82% 0,65% 8,51% -0,45% -5,18% 11,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,11% 7,25% 37,50% 25,73% 49,01% 0,58% 7,59% -0,35% -2,42% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,55% 93,91% 94,55% 92,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,70% 105,80% 117,56% 85,10% 61,02% 42,02% 49,20% 51,21% 25,20% 12,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,65% 72,95% 74,45% 66,52% 70,72% 45,81% 54,53% 66,41% 56,42% 48,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 958,62% 447,62% 487,25% 337,11% 411,76% 187,10% 222,99% 296,68% 225,85% 163,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...