Visa allt om GRO Organisationsutveckling Holmgren Aktiebolag
Visa allt om GRO Organisationsutveckling Holmgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 479 4 038 3 945 4 414 4 805 4 347 3 795 3 123 3 142 2 154
Övrig omsättning 28 - 2 16 16 17 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 429 175 910 1 079 431 861 635 641 559
Resultat efter finansnetto -571 317 289 888 666 475 962 647 512 452
Årets resultat -145 231 318 566 196 167 582 303 275 196
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 376 3 126 1 617 1 402 1 051 857 756 657 99 129
Omsättningstillgångar 1 660 3 425 4 452 4 340 3 815 3 900 3 311 2 421 2 499 2 047
Tillgångar 5 037 6 551 6 069 5 742 4 866 4 757 4 067 3 077 2 598 2 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 1 203 1 542 1 615 1 199 1 165 1 166 728 553 465
Obeskattade reserver 631 1 170 1 188 1 258 1 139 894 722 527 368 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kortfristiga skulder 3 796 4 179 3 340 2 870 2 528 2 697 2 179 1 823 1 676 1 459
Skulder och eget kapital 5 037 6 551 6 069 5 742 4 866 4 757 4 067 3 077 2 598 2 176
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 872 414 405 282 407 507 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 405 282 381 380 85
Löner till övriga anställda 660 657 1 124 211 391 373 221 113 122 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 313 530 465 444 347 358 342 284 325 153
Utdelning till aktieägare 479 448 570 391 150 163 167 144 128 187
Omsättning 2 507 4 038 3 947 4 430 4 821 4 364 3 795 3 123 3 142 2 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 240 2 019 1 973 2 207 2 403 2 174 1 898 1 562 1 571 2 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 651 880 806 645 647 508 452 519 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 429 175 916 1 119 449 882 657 661 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,61% 2,36% -10,63% -8,14% 10,54% 14,55% 21,52% -0,60% 45,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,06% 10,53% 12,06% 17,57% 22,17% 10,01% 24,78% 25,54% 25,13% 26,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,12% 17,09% 18,56% 22,86% 22,46% 10,95% 26,56% 25,17% 20,78% 27,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,47% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -86,16% -18,67% 28,19% 33,30% 26,78% 27,67% 29,83% 19,15% 26,19% 27,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,88% 32,29% 40,68% 44,27% 41,89% 38,34% 41,75% 35,99% 31,48% 29,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,73% 81,96% 133,29% 151,22% 150,91% 144,61% 151,95% 132,80% 149,11% 140,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...