Visa allt om Handens Fastigheter AB
Visa allt om Handens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 668 644 814 604 1 398 2 620 1 607 497 301 0
Övrig omsättning - 1 - - - - 99 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 -89 45 4 43 268 106 314 273 -24
Resultat efter finansnetto 62 -126 8 145 -3 186 -54 311 241 -103
Årets resultat 33 0 1 82 0 70 1 172 177 -103
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 101 1 126 1 151 1 298 1 219 1 244 1 302 455 0 0
Omsättningstillgångar 549 403 391 167 251 354 279 348 365 135
Tillgångar 1 650 1 528 1 542 1 466 1 470 1 598 1 580 803 365 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 148 148 297 214 214 244 373 201 24
Obeskattade reserver 24 7 135 132 94 107 56 113 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 255 1 032 1 039 872 836 950 994 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 342 219 165 325 327 286 318 129 111
Skulder och eget kapital 1 650 1 528 1 542 1 466 1 470 1 598 1 580 803 365 135
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 29 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 360 380 353 755 1 003 1 003 94 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 136 21 292 292 341 328 30 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 100 130 0 0
Omsättning 668 645 814 604 1 398 2 620 1 706 497 301 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 668 644 814 302 699 873 536 497 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 574 548 220 608 721 460 149 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 -64 70 29 68 293 106 314 273 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,73% -20,88% 34,77% -56,80% -46,64% 63,04% 223,34% 65,12% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,06% -5,76% 3,05% 12,82% 2,99% 16,77% 6,71% 39,23% 74,79% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,97% -13,66% 5,77% 31,13% 3,15% 10,23% 6,60% 63,38% 90,70% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,70% 99,22% 99,51% 99,34% 99,43% 99,35% 99,94% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 53,89% 9,47% 21,13% 0,33% -5,29% 1,03% -0,44% 6,04% 78,41% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,10% 10,04% 16,43% 27,28% 19,27% 18,33% 18,06% 56,82% 61,97% 17,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,48% 117,84% 178,54% 101,21% 77,23% 108,26% 74,83% 109,43% 282,95% 121,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...