Visa allt om Bakon Byggservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 9 161 5 545 5 034 3 812 4 761 2 245 2 501 2 501 1 569 1 700
Övrig omsättning 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 453 546 896 92 46 -1 139 139 131 33
Resultat efter finansnetto 1 439 536 896 82 36 -10 117 117 106 15
Årets resultat 867 305 534 45 18 3 63 63 65 15
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 58 89 66 120 102 172 142 100 100
Omsättningstillgångar 2 708 1 762 1 623 1 041 912 767 550 1 227 794 571
Tillgångar 2 779 1 819 1 712 1 107 1 032 869 722 1 370 895 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 051 584 1 029 495 449 431 428 425 362 297
Obeskattade reserver 744 415 276 48 26 15 30 54 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 441 250 70 200 200 200 153 305 305 205
Kortfristiga skulder 542 570 337 364 357 222 109 586 205 169
Skulder och eget kapital 2 779 1 819 1 712 1 107 1 032 869 722 1 370 895 672
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 242 242 200 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 641 678 255 255 116 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 201 213 156 156 99 87
Utdelning till aktieägare 800 400 750 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 161 5 545 5 034 4 066 4 761 2 245 2 501 2 501 1 569 1 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 054 2 773 2 517 1 906 2 381 1 123 1 251 1 251 1 569 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 727 554 484 475 437 354 354 438 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 479 618 931 146 106 69 199 199 166 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 65,21% 10,15% 32,06% -19,93% 112,07% -10,24% 0,00% 59,40% -7,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,28% 30,02% 52,34% 8,40% 4,55% -0,12% 19,25% 10,15% 14,75% 4,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,86% 9,85% 17,80% 2,44% 0,99% -0,04% 5,56% 5,56% 8,41% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,96% 49,67% 59,97% 34,99% 36,55% 62,72% 61,26% 61,26% 65,26% 51,71%
Rörelsekapital/omsättning 23,64% 21,50% 25,55% 17,76% 11,66% 24,28% 17,63% 25,63% 37,54% 23,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,70% 49,90% 72,68% 48,10% 45,47% 50,94% 62,52% 33,93% 42,34% 44,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 499,63% 309,12% 481,60% 186,26% 224,93% 210,81% 183,49% 209,39% 304,39% 200,00%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...