Visa allt om Orrviksporten Aktiebolag
Visa allt om Orrviksporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 456 845 750 869 1 016 906 875 753 934 889
Övrig omsättning 146 - 95 4 54 127 16 38 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 101 -15 -9 -21 6 30 -2 25 5
Resultat efter finansnetto -1 90 -21 -14 -23 4 27 -5 19 -2
Årets resultat -1 83 -22 -17 -23 3 21 -5 14 0
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 632 32 38 25 7 0 7 17 18
Omsättningstillgångar 261 375 295 243 297 272 287 242 253 229
Tillgångar 867 1 007 327 281 323 280 287 249 270 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 145 62 84 102 124 121 115 120 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 627 695 109 103 93 40 52 40 1 43
Kortfristiga skulder 95 167 156 93 129 115 113 94 149 98
Skulder och eget kapital 867 1 007 327 281 323 280 287 249 270 248
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 197 225 135 92 155 104
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 68 155 152 0 0 0 7 33 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 15 33 33 42 48 29 20 34 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 602 845 845 873 1 070 1 033 891 791 940 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 228 423 375 435 508 453 438 377 467 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 43 94 103 120 143 89 60 111 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 160 -9 -9 -19 7 37 8 40 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,04% 12,67% -13,69% -14,47% 12,14% 3,54% 16,20% -19,38% 5,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,88% 10,03% -4,59% -3,20% -6,50% 2,14% 10,45% -0,80% 9,26% 2,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,48% 11,95% -2,00% -1,04% -2,07% 0,66% 3,43% -0,27% 2,68% 0,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,59% 67,93% 45,47% 58,00% 49,51% 56,29% 56,00% 55,25% 56,10% 2,47%
Rörelsekapital/omsättning 36,40% 24,62% 18,53% 17,26% 16,54% 17,33% 19,89% 19,65% 11,13% 14,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,61% 14,40% 18,96% 29,89% 31,58% 44,29% 42,16% 46,18% 44,44% 42,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,79% 167,07% 43,59% 73,12% 78,29% 78,26% 112,39% 58,51% 75,17% 94,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...