Visa allt om Kull & Partners Aktiebolag
Visa allt om Kull & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 604 2 139 263 40 2 355 228 698 269
Övrig omsättning - 2 92 - - - - - 4 135 12 240
Rörelseresultat (EBIT) -282 -263 227 -470 -677 -480 1 162 -3 107 2 723 7 630
Resultat efter finansnetto 24 469 16 162 2 741 3 453 -123 1 339 4 906 -3 511 2 222 7 807
Årets resultat 24 469 16 162 2 741 3 458 -126 1 339 4 906 -3 495 2 222 7 797
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 643 3 371 2 873 2 877 574 2 980 2 467 786 624 173
Omsättningstillgångar 29 602 16 380 8 388 9 551 11 304 9 159 8 737 5 345 9 714 16 110
Tillgångar 32 246 19 750 11 261 12 428 11 877 12 139 11 204 6 131 10 338 16 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 086 19 617 10 455 12 214 11 757 11 883 10 543 5 638 10 024 9 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 0 0 0 16 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 102 53 169 48
Kortfristiga skulder 160 134 806 213 116 248 559 441 129 6 832
Skulder och eget kapital 32 246 19 750 11 261 12 428 11 877 12 139 11 204 6 131 10 338 16 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 129 42 668 320 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 120 90 751 930 446 0 225 722 440 1 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 35 60 198 280 140 41 70 581 371 589
Utdelning till aktieägare 10 000 8 000 3 000 4 500 3 000 0 0 0 892 0
Omsättning 0 2 1 696 2 139 263 40 2 355 228 4 833 12 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 802 1 070 132 20 1 178 57 349 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 91 92 481 573 268 63 190 510 590 1 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -282 -263 227 -438 -658 -450 1 253 -3 079 2 743 7 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -25,01% 713,31% 557,50% -98,30% 932,89% -67,34% 159,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 24,34% 27,98% -0,37% 14,37% 45,24% -56,39% 22,10% 47,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 170,89% 162,55% -16,73% 4 360,00% 215,24% -1 516,23% 327,36% 2 902,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,91% 19,74% 92,12% 95,91%
Rörelsekapital/omsättning - - 472,69% 436,56% 4 253,99% 22 277,50% 347,26% 2 150,88% 1 373,21% 3 449,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,50% 99,33% 92,84% 98,28% 99,02% 97,89% 94,10% 91,96% 97,07% 57,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18 501,25% 12 223,88% 1 040,69% 4 484,04% 9 744,83% 3 693,15% 1 562,97% 1 212,02% 7 530,23% 235,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...