Visa allt om Biz Invest Consulting Aktiebolag
Visa allt om Biz Invest Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 126 586 1 135 1 722 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825
Övrig omsättning 110 317 393 349 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 185 34 -47 -20 198 284 191 338 75 220
Resultat efter finansnetto 185 34 -45 -15 203 285 197 340 73 222
Årets resultat 108 27 85 20 152 135 106 182 37 119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 6 13 18 26 3 7 112 20 12
Omsättningstillgångar 598 449 528 635 844 969 1 051 838 399 818
Tillgångar 624 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 157 229 144 274 257 252 346 163 245
Obeskattade reserver 213 167 167 323 368 375 291 240 154 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 146 132 144 186 228 341 515 364 102 450
Skulder och eget kapital 624 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 423 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 525 438 682 802 818 794 1 069 708 704 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 232 221 323 308 60 177 219 218 244 319
Utdelning till aktieägare 140 0 100 0 150 135 130 200 0 118
Omsättning 1 236 903 1 528 2 071 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 563 293 568 861 1 133 857 592 637 573 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 338 511 574 461 356 261 309 316 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 185 40 -42 -12 208 287 196 346 83 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 92,15% -48,37% -34,09% -23,97% -33,93% 15,73% 54,92% 11,16% -55,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,65% 7,69% -8,32% -2,45% 23,33% 29,29% 18,64% 35,79% 18,81% 26,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,43% 5,97% -3,96% -0,93% 8,96% 8,31% 6,65% 17,78% 4,59% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,52% 92,66% 65,81% 57,14% 59,96% 54,46% 54,52% 71,81% 64,65% 37,83%
Rörelsekapital/omsättning 40,14% 54,10% 33,83% 26,07% 27,20% 18,32% 18,10% 24,79% 17,27% 9,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,09% 63,13% 66,41% 58,51% 62,67% 54,82% 44,13% 54,61% 65,21% 41,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 409,59% 340,15% 366,67% 341,40% 370,18% 284,16% 204,08% 230,22% 391,18% 181,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...