Visa allt om Brundin-Påsse Byggadministration AB
Visa allt om Brundin-Påsse Byggadministration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 58 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 104 155 -62 301 -78 -271 -156 -100 -43
Resultat efter finansnetto 129 109 158 -46 301 743 1 032 472 579 2 111
Årets resultat 100 86 157 -46 301 743 1 043 483 596 2 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 025 2 025 2 025 2 037 2 042 2 068 1 789 930 1 028 813
Omsättningstillgångar 1 002 1 014 1 146 1 292 1 561 1 548 1 498 1 826 1 734 1 629
Tillgångar 3 027 3 039 3 171 3 329 3 603 3 615 3 288 2 756 2 762 2 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 814 2 870 2 943 2 936 3 153 3 247 3 104 2 681 2 698 2 356
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 12 23 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 169 228 392 451 368 183 64 41 47
Skulder och eget kapital 3 027 3 039 3 171 3 329 3 603 3 615 3 288 2 756 2 762 2 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 351 415 500 273 42 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 300 324 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 31 33 87 130 157 86 13 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 159 150 170 395 600 620 500 254
Omsättning 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 58 80
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 269 302 376 476 583 274 45 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 128 104 167 -50 320 -41 -234 -125 -56 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,67% -17,88% -7,89% -26,14% 8,46% 237,30% 270,93% 48,28% -27,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 3,59% 5,01% -1,38% 8,71% 20,55% 31,39% 17,13% 20,96% 86,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,72% 16,72% 20,03% -5,34% 26,91% 69,05% 323,51% 548,84% 998,28% 2 638,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,51% 129,60% 115,62% 104,41% 95,12% 109,67% 412,23% 2 048,84% 2 918,97% 1 977,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,96% 94,44% 92,81% 88,19% 87,51% 89,82% 94,40% 97,59% 98,28% 97,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 470,42% 600,00% 502,63% 329,59% 346,12% 420,65% 818,58% 2 853,12% 4 229,27% 3 465,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...