Visa allt om Sensec Aktiebolag
Visa allt om Sensec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 91 816 71 223 69 962 105 027 139 485 88 569 66 659 63 935 76 132 58 305
Övrig omsättning 269 1 109 495 257 1 430 728 1 136 2 681 1 407 1 066
Rörelseresultat (EBIT) 1 368 -1 145 -378 12 473 21 590 13 406 3 909 -465 7 435 6 008
Resultat efter finansnetto 1 115 -1 263 -689 12 292 21 371 13 271 3 747 -714 7 463 6 002
Årets resultat 676 -1 263 -689 9 535 15 634 11 191 2 638 101 4 082 4 236
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 655 5 377 6 241 1 597 1 937 1 794 2 636 3 295 7 021 1 143
Omsättningstillgångar 31 287 28 342 29 945 60 060 46 628 60 097 30 972 23 661 33 166 39 636
Tillgångar 35 942 33 719 36 186 61 658 48 565 61 891 33 608 26 955 40 187 40 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 417 9 741 13 854 17 392 19 502 18 867 10 277 7 718 7 895 4 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 166 2 221 3 116 1 438
Avsättningar (tkr) 429 420 511 1 014 1 403 108 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 821 6 956 7 910 0 0 0 0 2 462 0 0
Kortfristiga skulder 19 274 16 602 13 911 43 252 27 660 42 915 21 165 14 555 29 177 35 211
Skulder och eget kapital 35 942 33 719 36 186 61 658 48 565 61 891 33 608 26 955 40 187 40 779
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 200 1 226 1 785 1 408 1 364 840 840 1 050 1 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 284 11 618 9 967 12 908 8 654 7 961 7 293 9 571 5 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 5 756 5 162 4 615 5 507 3 967 3 532 4 450 3 558 2 503
Utdelning till aktieägare 0 0 2 850 2 849 11 645 15 000 0 0 0 0
Omsättning 92 085 72 332 70 457 105 284 140 915 89 297 67 795 66 616 77 539 59 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 26 22 21 16 19 18 21 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 826 2 968 2 691 4 774 6 642 5 536 3 508 3 552 3 625 4 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 874 880 737 785 1 005 958 759 796 729 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 272 751 1 562 13 103 22 680 14 467 5 075 1 009 7 776 6 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,91% 1,80% -33,39% -24,70% 57,49% 32,87% 4,26% -16,02% 30,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,83% -3,05% -0,84% 20,31% 45,38% 21,78% 11,65% -1,69% 18,93% 14,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% -1,44% -0,43% 11,92% 15,80% 15,22% 5,87% -0,71% 9,99% 10,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,93% 43,98% 43,48% 39,59% 38,31% 42,42% 38,37% 33,33% 43,63% 37,11%
Rörelsekapital/omsättning 13,08% 16,48% 22,92% 16,00% 13,60% 19,40% 14,71% 14,24% 5,24% 7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,98% 28,89% 38,29% 28,21% 40,16% 30,48% 35,33% 34,71% 25,23% 12,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,10% 118,46% 148,96% 123,88% 154,84% 133,97% 132,91% 144,65% 103,11% 91,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...