Visa allt om Relation AB
Visa allt om Relation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 573 11 390 13 269 15 172 15 060 14 904 15 568 12 546 9 307 9 493
Övrig omsättning - - 218 62 65 225 225 687 371 268
Rörelseresultat (EBIT) 232 420 448 752 343 625 799 738 328 287
Resultat efter finansnetto 232 418 456 752 346 625 802 737 325 256
Årets resultat 230 193 263 486 286 318 406 558 217 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 180 28 218 337 349 597 633 621 547
Omsättningstillgångar 3 861 5 759 6 166 5 779 4 340 8 203 6 855 6 802 3 487 2 152
Tillgångar 3 999 5 938 6 195 5 997 4 676 8 553 7 453 7 435 4 108 2 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 806 3 076 2 883 2 620 2 133 1 847 1 529 1 123 565 348
Obeskattade reserver 998 1 084 935 839 727 804 652 430 484 494
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 195 1 778 2 377 2 539 1 816 5 902 5 271 5 881 3 059 1 856
Skulder och eget kapital 3 999 5 938 6 195 5 997 4 676 8 553 7 453 7 435 4 108 2 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 490 509 4 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 204 2 883 3 014 2 897 2 576 1 746 1 726 1 088 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 1 020 1 290 1 333 1 242 1 186 996 934 540 551
Utdelning till aktieägare 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 573 11 390 13 487 15 234 15 125 15 129 15 793 13 233 9 678 9 761
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 7 7 7 8 8 7 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 929 2 278 1 896 2 167 2 151 1 863 1 946 1 792 2 327 1 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 671 624 657 630 502 432 479 427 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 448 559 871 493 1 066 1 039 946 527 432
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,61% -14,16% -12,54% 0,74% 1,05% -4,27% 24,09% 34,80% -1,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,83% 7,12% 7,39% 12,64% 7,46% 7,34% 10,79% 9,99% 8,20% 10,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,01% 3,71% 3,45% 5,00% 2,32% 4,21% 5,16% 5,92% 3,62% 3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,68% 51,19% 52,08% 51,63% 52,10% 57,68% 43,85% 47,07% 43,72% 39,91%
Rörelsekapital/omsättning 14,40% 34,95% 28,56% 21,36% 16,76% 15,44% 10,17% 7,34% 4,60% 3,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,62% 66,04% 58,31% 54,60% 57,07% 28,52% 26,96% 19,37% 22,24% 26,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,53% 323,90% 259,40% 227,61% 238,99% 138,99% 130,05% 115,66% 113,99% 115,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...