Visa allt om LensWay Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-10
Nettoomsättning 772 531 544 813 594 174 689 600 641 777 634 623 512 995 447 518 521 988 522 735
Övrig omsättning 7 404 25 147 29 086 26 277 32 711 30 825 1 430 180 1 487
Rörelseresultat (EBIT) 60 464 -5 393 -11 380 -17 980 -11 217 -35 896 -31 742 -19 699 -57 194 -13 351
Resultat efter finansnetto 59 670 -7 867 -12 214 -18 765 -11 717 -36 602 -31 867 -20 258 -41 432 -13 593
Årets resultat 59 670 -7 867 -12 214 -13 080 -8 981 -36 602 -31 867 -27 921 -28 388 -1 325
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 754 93 276 105 119 97 369 94 819 82 702 87 900 46 370 65 776 69 586
Omsättningstillgångar 118 498 94 494 68 526 95 212 67 832 91 911 99 287 87 073 95 816 96 795
Tillgångar 167 252 187 771 173 645 192 581 162 651 174 613 187 188 133 443 161 592 166 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 993 7 542 15 409 17 523 30 603 39 582 55 685 57 552 30 474 58 683
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 523
Avsättningar (tkr) 3 868 3 542 2 792 3 673 3 348 3 341 6 671 1 333 8 497 4 909
Långfristiga skulder 0 0 0 45 517 44 783 44 325 44 230 18 100 25 000 2 275
Kortfristiga skulder 135 391 176 686 155 444 125 869 83 917 87 364 80 602 56 458 97 622 94 991
Skulder och eget kapital 167 252 187 771 173 645 192 581 162 651 174 613 187 188 133 443 161 592 166 381
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-10
Löner till styrelse & VD 7 633 8 465 11 685 7 912 2 643 2 961 2 093 2 048 7 420 3 788
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 572 313
Löner till övriga anställda 29 188 34 233 32 107 41 108 60 153 59 879 43 460 42 641 61 624 63 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 23 119 25 300 26 889 27 929 29 272 31 085 20 205 20 022 28 006 26 037
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 779 935 569 960 623 260 715 877 674 488 634 653 513 820 448 948 522 168 524 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 95 97 105 115 116 96 132 177 199
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 983 5 735 6 126 6 568 5 581 5 471 5 344 3 390 2 949 2 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 737 717 756 835 711 716 514 513 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 403 8 586 2 095 -7 944 -5 065 -32 344 -28 964 -16 290 -50 748 -7 593
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,80% -8,31% -13,84% 7,45% 1,13% 23,71% 14,63% -14,27% -0,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,17% -3,68% -6,55% -9,33% -6,90% -20,56% -16,87% -14,75% -25,22% -7,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,83% -1,27% -1,91% -2,60% -1,75% -5,66% -6,16% -4,40% -7,81% -2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,01% 23,52% 20,60% 21,62% 24,70% 23,34% 28,50% 30,94% 33,96% 34,47%
Rörelsekapital/omsättning -2,19% -15,09% -14,63% -4,45% -2,51% 0,72% 3,64% 6,84% -0,35% 0,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,74% 4,02% 8,87% 9,10% 18,82% 22,67% 29,75% 43,13% 18,86% 37,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,85% 24,92% 18,51% 38,52% 25,25% 54,42% 74,89% 68,94% 44,28% 56,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!