Visa allt om SESVE Konsult AB
Visa allt om SESVE Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 306 1 550 1 472 2 593 2 902 2 393 1 649 1 612 2 109 548
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -487 198 291 647 629 332 425 83 944 166
Resultat efter finansnetto -473 614 293 652 642 329 441 113 972 164
Årets resultat -29 566 335 347 350 234 353 145 632 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 715 2 732 2 369 2 400 2 100 1 500 0 0 4 9
Omsättningstillgångar 224 1 160 1 199 2 428 2 552 2 020 3 173 3 726 3 671 2 253
Tillgångar 2 939 3 892 3 568 4 828 4 652 3 520 3 173 3 726 3 675 2 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 713 3 141 2 725 2 540 2 443 2 323 2 238 2 080 2 314 1 682
Obeskattade reserver 117 561 569 714 544 388 388 424 531 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 3 0 3 5 5 5 5
Kortfristiga skulder 110 190 272 1 571 1 663 806 544 1 218 825 129
Skulder och eget kapital 2 939 3 892 3 568 4 828 4 652 3 520 3 173 3 726 3 675 2 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 534 534 466 473 389 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 472 377 792 418 365 149 229 53 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 279 324 440 506 446 150 171 99 0
Utdelning till aktieägare 0 400 150 150 250 230 150 195 380 0
Omsättning 306 1 550 1 472 2 593 2 902 2 393 1 649 1 612 2 109 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 306 1 550 736 1 297 1 451 1 197 825 806 1 055 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 864 396 676 780 729 455 631 500 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -487 198 291 647 629 332 425 86 949 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,26% 5,30% -43,23% -10,65% 21,27% 45,12% 2,30% -23,57% 284,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,82% 17,14% 8,21% 13,57% 13,80% 9,80% 13,96% 4,00% 27,05% 7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -151,96% 43,03% 19,90% 25,26% 22,12% 14,42% 26,86% 9,24% 47,13% 31,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,25% 62,58% 62,98% 33,05% 30,63% 50,73% 159,43% 155,58% 134,95% 387,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,42% 91,95% 88,81% 63,51% 61,13% 74,12% 79,54% 64,02% 73,37% 88,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,64% 610,53% 440,81% 154,55% 153,46% 250,62% 583,27% 305,91% 444,97% 1 746,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...