Visa allt om Systemprodukter i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Systemprodukter i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 144 17 562 16 305 14 940 14 614 15 422 15 017 14 641 16 233 9 090
Övrig omsättning 44 50 125 89 1 32 350 64 115 174
Rörelseresultat (EBIT) 337 625 811 343 -102 -358 323 -221 21 125
Resultat efter finansnetto 330 605 771 286 -183 -457 499 -301 -124 91
Årets resultat 121 221 308 286 -183 -255 303 -37 -48 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 188 958 1 117 1 262 449 641 882 1 281 1 437 784
Omsättningstillgångar 3 164 3 368 3 695 3 741 4 661 4 359 4 515 4 371 5 183 3 001
Tillgångar 4 351 4 326 4 812 5 003 5 110 5 001 5 397 5 651 6 621 3 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 875 1 753 1 532 1 224 938 1 121 1 376 1 073 1 110 1 158
Obeskattade reserver 327 264 154 0 0 0 302 234 501 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 542 78 1 047 1 612 1 801 1 696 1 894 2 212 2 403 543
Kortfristiga skulder 1 608 2 231 2 079 2 166 2 371 2 185 1 825 2 132 2 606 1 486
Skulder och eget kapital 4 351 4 326 4 812 5 003 5 110 5 001 5 397 5 651 6 621 3 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 607 591 3 067 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 402 3 082 3 022 3 358 3 391 2 381 2 580 3 067 1 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 281 1 097 1 023 1 118 1 132 977 1 238 1 370 760
Utdelning till aktieägare 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 188 17 612 16 430 15 029 14 615 15 454 15 367 14 705 16 348 9 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 9 9 10 10 9 9 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 893 1 756 1 812 1 660 1 461 1 542 1 669 1 627 1 623 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 478 475 457 453 456 460 498 550 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 358 646 819 367 132 -118 576 42 285 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,77% 7,71% 9,14% 2,23% -5,24% 2,70% 2,57% -9,81% 78,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,88% 14,49% 16,94% 6,92% -1,90% -7,10% 10,65% -3,65% 0,42% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,26% 3,57% 5,00% 2,32% -0,66% -2,30% 3,83% -1,41% 0,17% 1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,49% 39,71% 40,86% 41,67% 44,39% 41,09% 43,38% 44,53% 49,52% 44,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,27% 6,47% 9,91% 10,54% 15,67% 14,10% 17,91% 15,29% 15,88% 16,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,96% 45,28% 34,33% 24,47% 18,36% 22,42% 29,62% 22,04% 22,21% 41,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,52% 92,02% 114,96% 96,08% 122,61% 118,44% 137,21% 111,96% 91,14% 140,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...