Visa allt om M2 Gävle Centrum AB
Visa allt om M2 Gävle Centrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 57 134 99 126 289 702 166 726
Övrig omsättning 41 - 289 - 214 1 366 1 505 5 608 4 920 2 047
Rörelseresultat (EBIT) 41 -13 289 -119 81 -191 -6 342 -26 002 8 901 -21 167
Resultat efter finansnetto 4 677 124 1 540 25 196 -47 -7 059 -195 996 -42 941 -40 792
Årets resultat 6 102 124 1 540 25 196 -47 -7 059 -195 996 -42 941 -40 792
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 065 17 700 17 700 17 700 112 700 112 800 200 17 981 123 093 149 972
Omsättningstillgångar 921 6 874 6 757 110 904 15 893 16 227 23 680 35 792 107 371 76 633
Tillgångar 191 986 24 574 24 457 128 604 128 593 129 027 23 880 53 773 230 464 226 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 766 6 664 6 540 110 543 110 518 110 284 15 331 22 389 40 027 78 024
Obeskattade reserver 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 125 250 550 856 1 183 5 114
Långfristiga skulder 123 288 17 910 17 910 17 910 17 910 17 938 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 933 0 7 26 40 555 7 999 30 528 189 254 143 467
Skulder och eget kapital 191 986 24 574 24 457 128 604 128 593 129 027 23 880 53 773 230 464 226 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 808 1 573 1 383 1 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 - 13 806 24 714 30 297 30 562
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 - 6 499 11 926 12 629 14 091
Utdelning till aktieägare 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 0 289 0 214 1 366 58 639 104 734 294 622 168 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 - 54 71 88 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 058 1 396 3 292 1 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 405 555 522 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 -13 289 -119 81 -191 -3 778 -22 732 12 445 -18 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -42,36% -65,78% 73,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - -26,11% -344,35% -12,57% -9,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - -10,91% -186,80% -10,00% -12,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 51,07% 38,37% 28,37% 30,22%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 27,45% 5,31% -28,26% -40,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,65% 27,12% 26,74% 86,03% 85,94% 85,47% 64,20% 41,64% 17,37% 34,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,65% - 96 528,57% 426 553,85% 39 732,50% 2 923,78% 296,04% 63,24% 44,88% 35,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...