Visa allt om Viab Ulricehamn AB
Visa allt om Viab Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 15 655 16 535 15 630 17 047 15 989 14 537 6 671 16 748 12 004 12 116
Övrig omsättning 1 575 1 418 1 299 1 541 1 670 1 715 690 1 550 1 045 1 015
Rörelseresultat (EBIT) 1 015 1 919 1 765 2 191 1 412 1 143 1 270 2 707 946 1 724
Resultat efter finansnetto 1 007 1 915 1 749 2 174 1 381 1 078 1 237 2 644 873 1 681
Årets resultat 884 1 632 1 269 1 641 1 044 542 699 1 274 703 745
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 143 2 534 2 793 2 902 3 546 4 042 4 620 4 624 4 211 4 040
Omsättningstillgångar 7 453 8 263 7 729 8 420 7 043 9 204 8 775 8 300 6 722 6 062
Tillgångar 9 595 10 797 10 522 11 322 10 590 13 246 13 395 12 924 10 933 10 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 219 3 334 3 202 3 433 2 792 4 748 4 206 4 587 3 813 3 610
Obeskattade reserver 3 821 3 951 4 134 4 019 3 958 4 002 3 678 3 372 2 494 2 588
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 14 189 579 239 734 1 129 1 230 1 725 1 460
Kortfristiga skulder 3 266 3 498 2 997 3 291 3 601 3 761 4 383 3 735 2 900 2 444
Skulder och eget kapital 9 595 10 797 10 522 11 322 10 590 13 246 13 395 12 924 10 933 10 101
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 1 101 1 214 1 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 174 4 575 4 373 4 614 4 289 4 610 1 754 3 454 1 858 1 916
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 043 1 780 1 718 1 687 1 670 1 790 637 1 551 1 059 1 079
Utdelning till aktieägare 1 125 2 000 1 500 1 500 1 000 2 000 0 1 080 500 500
Omsättning 17 230 17 953 16 929 18 588 17 659 16 252 7 361 18 298 13 049 13 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 15 16 16 16 16 17 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 033 1 042 1 065 999 909 417 985 1 091 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 398 410 399 376 403 149 354 368 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 523 2 533 2 445 2 835 2 070 1 786 1 490 3 349 1 530 2 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,32% 5,79% -8,31% 6,62% 9,99% 117,91% -60,17% 39,52% -0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,58% 17,78% 16,78% 19,37% 13,35% 8,68% 9,48% 21,08% 8,70% 17,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,48% 11,61% 11,30% 12,86% 8,84% 7,91% 19,04% 16,27% 7,92% 14,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,89% 60,24% 59,48% 61,38% 60,37% 57,60% 59,57% 62,74% 63,66% 58,24%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 28,82% 30,28% 30,09% 21,53% 37,44% 65,84% 27,26% 31,84% 29,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,19% 59,42% 61,08% 58,01% 53,91% 58,11% 51,64% 54,72% 51,69% 54,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,54% 145,83% 144,74% 167,82% 100,67% 150,92% 136,98% 140,62% 159,07% 172,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...