Visa allt om Space & Relation on Earth Aktiebolag
Visa allt om Space & Relation on Earth Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 479 739 578 263 492 977 661 836 433 1 155
Övrig omsättning - 108 - - 259 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 489 61 -73 1 136 -98 152 -387 168
Resultat efter finansnetto 127 472 62 -73 164 263 -101 153 -413 160
Årets resultat 73 208 43 -27 81 246 -101 153 -311 80
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 15 25 25 19 27 2 13 25 32
Omsättningstillgångar 441 765 617 579 752 887 461 712 518 1 049
Tillgångar 454 780 642 604 771 914 463 725 543 1 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 380 362 319 495 415 169 270 117 428
Obeskattade reserver 157 125 0 0 46 0 0 0 0 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
Kortfristiga skulder 93 274 279 285 229 499 293 455 206 331
Skulder och eget kapital 454 780 642 604 771 914 463 725 543 1 081
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 228 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 134 159 139 0 217 136 30 79 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 24 28 44 72 65 46 23 29 84
Utdelning till aktieägare 85 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 479 847 578 263 751 977 661 836 433 1 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 479 739 578 263 492 977 661 836 433 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 213 203 220 201 317 307 195 70 112 161
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 490 61 -73 1 136 -87 164 -375 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,18% 27,85% 119,77% -46,54% -49,64% 47,81% -20,93% 93,07% -62,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,41% 62,69% 9,50% -11,92% 22,05% 29,21% -21,17% 21,24% -66,11% 15,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,93% 66,17% 10,55% -27,38% 34,55% 27,33% -14,83% 18,42% -82,91% 14,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,79% 98,24% 100,00% 88,59% 64,63% 61,00% 45,23% 54,67% -9,93% 72,38%
Rörelsekapital/omsättning 72,65% 66,44% 58,48% 111,79% 106,30% 39,71% 25,42% 30,74% 72,06% 62,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,91% 61,22% 56,39% 52,81% 68,60% 45,40% 36,50% 37,24% 21,55% 46,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 474,19% 279,20% 216,85% 198,95% 323,14% 177,76% 157,34% 156,48% 251,46% 316,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...