Visa allt om Gunnar Eriksson Catering AB
Visa allt om Gunnar Eriksson Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 245 2 166 1 994 1 907 2 226 2 133 2 168 2 248 2 153 2 234
Övrig omsättning 155 171 222 266 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 135 93 128 57 -18 -50 21 10 -106
Resultat efter finansnetto 117 134 87 117 45 -27 -56 16 5 -108
Årets resultat 66 80 76 117 45 -27 -56 16 5 -108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 13 20 15 22 11 26 26 108 174
Omsättningstillgångar 577 526 318 240 169 213 136 242 192 269
Tillgångar 583 539 338 255 190 224 161 268 300 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 268 188 112 -5 -50 -23 33 17 11
Obeskattade reserver 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 242 150 144 195 274 185 235 283 431
Skulder och eget kapital 583 539 338 255 190 224 161 268 300 443
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 415 365 342 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 681 608 575 541 511 125 156 166 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 76 279 244 276 228 261 179 178 271
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 400 2 337 2 216 2 173 2 226 2 133 2 168 2 248 2 153 2 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 123 1 083 997 1 907 1 113 1 067 2 168 2 248 2 153 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 502 445 821 404 370 802 765 751 895
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 142 103 135 67 -4 -36 103 92 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,65% 8,63% 4,56% -14,33% 4,36% -1,61% -3,56% 4,41% -3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,24% 25,05% 27,51% 50,20% 30,00% -8,04% -31,06% 7,84% 4,00% -23,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,26% 6,23% 4,66% 6,71% 2,56% -0,84% -2,31% 0,93% 0,56% -4,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,41% 66,11% 64,29% 64,39% 64,82% 60,15% 56,73% 58,94% 59,68% 59,31%
Rörelsekapital/omsättning 17,28% 13,11% 8,43% 5,03% -1,17% -2,86% -2,26% 0,31% -4,23% -7,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,15% 54,06% 55,62% 43,92% -2,63% -22,32% -14,29% 12,31% 5,67% 2,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,95% 203,31% 187,33% 138,89% 63,08% 61,68% 50,27% 88,09% 51,24% 52,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...