Visa allt om Auto Complete Stockholm AB
Visa allt om Auto Complete Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 539 7 097 7 134 5 953 5 574 6 260 5 272 3 747 3 515 2 119
Övrig omsättning 6 148 - 202 104 3 - - 90 -
Rörelseresultat (EBIT) 951 650 942 396 786 851 541 294 747 139
Resultat efter finansnetto 936 621 907 356 729 821 531 285 742 134
Årets resultat 690 361 658 165 407 398 287 212 393 74
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 639 966 938 1 089 713 903 258 100 125 149
Omsättningstillgångar 3 786 3 395 3 728 3 257 3 300 2 654 2 001 1 590 1 414 626
Tillgångar 4 425 4 361 4 666 4 346 4 013 3 557 2 259 1 690 1 538 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 756 1 566 1 805 1 447 1 432 1 126 892 670 523 196
Obeskattade reserver 1 202 1 154 999 940 798 628 354 216 224 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 340 544 811 1 117 679 891 120 61 81 98
Kortfristiga skulder 1 127 1 097 1 052 842 1 103 912 894 743 710 446
Skulder och eget kapital 4 425 4 361 4 666 4 346 4 013 3 557 2 259 1 690 1 538 775
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 629 339 476 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 694 1 279 1 276 1 203 965 203 62 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 803 661 447 327 297 272 127 166 118
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 65 65 65 65
Omsättning 7 545 7 245 7 134 6 155 5 678 6 263 5 272 3 747 3 605 2 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 5 5 4 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 508 1 183 1 427 1 191 1 115 1 252 1 318 1 249 1 758 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 426 395 350 309 257 280 180 327 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 278 954 1 256 670 1 010 1 034 626 334 789 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,23% -0,52% 19,84% 6,80% -10,96% 18,74% 40,70% 6,60% 65,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,51% 14,90% 20,25% 9,16% 19,59% 23,95% 23,95% 17,40% 48,70% 17,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,63% 9,16% 13,25% 6,69% 14,10% 13,61% 10,26% 7,85% 21,31% 6,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,95% 78,82% 80,57% 72,80% 85,41% 77,06% 71,79% 72,56% 83,53% 89,66%
Rörelsekapital/omsättning 35,27% 32,38% 37,51% 40,57% 39,42% 27,83% 21,00% 22,60% 20,03% 8,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,87% 56,55% 55,38% 50,17% 50,34% 44,67% 51,04% 49,06% 44,49% 28,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,67% 211,21% 263,50% 279,93% 162,65% 148,90% 140,04% 141,05% 159,86% 120,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...