Visa allt om U. OlssonKonsulterna i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om U. OlssonKonsulterna i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 936 3 409 4 363 2 931 3 968 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324
Övrig omsättning 43 - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 655 19 442 195 199 231 883 370 163 80
Resultat efter finansnetto 754 54 475 226 222 264 900 376 175 125
Årets resultat 528 171 311 136 111 138 486 197 89 67
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 757 2 453 2 212 1 969 1 935 1 667 1 439 1 207 1 044 893
Omsättningstillgångar 1 504 645 1 379 1 006 1 365 1 351 1 579 1 004 555 675
Tillgångar 4 260 3 098 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 200 1 942 1 922 1 611 1 475 1 364 1 425 1 039 912 824
Obeskattade reserver 625 528 691 618 577 536 468 238 138 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 0 0 0 0 15 37 81
Kortfristiga skulder 1 435 627 971 746 1 248 1 118 1 125 919 512 569
Skulder och eget kapital 4 260 3 098 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 866 766 604 580 523 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 521 741 639 - 0 0 0 0 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 177 239 227 319 264 211 255 351 334
Utdelning till aktieägare 163 270 0 0 0 0 200 100 70 0
Omsättning 4 979 3 409 4 363 2 931 3 980 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 468 1 705 2 182 1 466 1 984 1 739 2 473 2 119 977 1 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 353 514 425 620 523 420 427 492 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 655 19 442 195 200 244 896 383 176 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,79% -21,87% 48,86% -26,13% 14,12% -29,69% 16,71% 116,95% -15,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,84% 1,87% 13,31% 7,76% 7,09% 9,11% 30,25% 17,91% 12,13% 8,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,40% 1,70% 10,96% 7,88% 5,90% 7,91% 18,46% 9,35% 9,93% 5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,68% 30,65% 42,26% 54,86% 52,49% 51,14% 43,82% 38,92% 77,73% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,40% 0,53% 9,35% 8,87% 2,95% 6,70% 9,18% 2,01% 2,20% 4,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,09% 75,98% 68,51% 70,35% 57,58% 58,28% 58,65% 54,93% 63,25% 56,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,81% 102,87% 142,02% 134,85% 108,89% 103,76% 136,89% 109,25% 108,40% 118,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...