Visa allt om Printproffset Pär Brandt AB
Visa allt om Printproffset Pär Brandt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 484 4 306 3 201 2 959 3 963 5 301 4 770 4 912 5 865 5 510
Övrig omsättning - 25 6 - 84 335 335 196 153 156
Rörelseresultat (EBIT) 196 484 36 -5 5 948 599 -205 282 57
Resultat efter finansnetto 175 452 4 -35 -12 916 561 -238 254 44
Årets resultat 14 65 1 17 43 659 353 -108 134 30
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 217 215 230 245 273 118 120 149 180
Omsättningstillgångar 825 1 094 808 805 854 1 749 1 690 1 082 1 810 1 348
Tillgångar 1 041 1 311 1 023 1 035 1 100 2 022 1 807 1 202 1 959 1 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 204 138 138 248 805 496 263 472 338
Obeskattade reserver 53 115 0 0 60 115 115 0 130 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 234 78 314 340 121 35 35 194 40 349
Kortfristiga skulder 487 914 571 557 671 1 067 1 161 745 1 318 777
Skulder och eget kapital 1 041 1 311 1 023 1 035 1 100 2 022 1 807 1 202 1 959 1 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 372 436 356 371 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 799 834 807 817 873 345 346 793 918 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 327 273 261 256 257 222 252 375 427 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 127 600 0 0 0 0
Omsättning 3 484 4 331 3 207 2 959 4 047 5 636 5 105 5 108 6 018 5 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 742 2 153 1 601 1 480 1 982 2 651 2 385 1 637 1 466 1 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 557 535 544 575 477 536 516 430 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 542 90 40 69 976 628 -176 313 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,09% 34,52% 8,18% -25,33% -25,24% 11,13% -2,89% -16,25% 6,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,83% 36,92% 3,62% -0,48% 0,45% 46,88% 33,15% -16,64% 14,60% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% 11,24% 1,16% -0,17% 0,13% 17,88% 12,56% -4,07% 4,88% 1,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,69% 63,54% 68,17% 67,79% 65,20% 59,55% 57,38% 58,29% 56,52% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 9,70% 4,18% 7,40% 8,38% 4,62% 12,87% 11,09% 6,86% 8,39% 10,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,52% 22,40% 13,49% 13,33% 26,57% 44,00% 32,14% 21,88% 28,87% 25,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,23% 107,88% 118,91% 126,03% 116,99% 154,17% 134,71% 128,19% 119,88% 143,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...