Visa allt om Dykcenter i Eskilstuna AB
Visa allt om Dykcenter i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 57 -89 93 25 23 77 -70 16 82
Resultat efter finansnetto 27 29 -118 72 2 -6 54 -98 1 71
Årets resultat 27 29 -101 42 2 -6 54 -74 0 40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 0 0 7 21 34 48 63 4
Omsättningstillgångar 314 404 494 570 562 620 613 655 697 625
Tillgångar 328 404 494 570 569 641 648 703 760 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 149 120 221 179 177 183 129 203 243
Obeskattade reserver 0 0 0 17 0 0 0 0 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 87 77 0 0 28 35 55 77 0
Kortfristiga skulder 64 168 297 332 390 435 430 519 456 361
Skulder och eget kapital 328 404 494 570 569 641 648 703 760 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 135 - - 13 14 20 35 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 30
Löner till övriga anställda 0 10 0 131 164 101 108 104 109 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 25 65 62 74 57 57 62 69 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 35 207 84 119 60 95 186 123 101
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 57 -89 100 39 37 91 -55 26 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,00% -16,12% -22,22% -10,57% 20,15% -13,62% 9,88% -18,75% 11,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,24% 14,11% -18,02% 16,32% 4,39% 3,59% 11,88% -9,96% 2,11% 13,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,16% 8,91% -11,66% 9,48% 2,28% 2,52% 7,28% -7,28% 1,35% 7,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,80% 36,88% 25,82% 24,26% 15,68% 20,26% 17,31% 14,14% 20,35% 24,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,66% 36,88% 24,29% 40,97% 31,46% 27,61% 28,24% 18,35% 28,98% 41,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,06% 8,33% 12,46% 19,28% 11,54% 20,00% 11,86% 17,53% 34,43% 18,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...