Visa allt om Tham & Videgård Arkitekter AB
Visa allt om Tham & Videgård Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 933 7 846 8 130 10 453 16 631 10 373 7 008 6 270 9 574 5 568
Övrig omsättning 22 - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 559 520 939 1 655 2 854 1 837 1 656 902 2 267 668
Resultat efter finansnetto 6 558 2 746 967 1 701 2 924 1 895 1 653 901 2 283 694
Årets resultat 5 455 2 611 1 807 1 437 1 661 1 424 1 217 676 1 206 355
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 981 2 762 516 405 148 198 130 177 155 168
Omsättningstillgångar 11 653 3 833 3 171 6 196 7 150 5 685 4 301 4 023 4 308 2 155
Tillgångar 14 633 6 595 3 687 6 601 7 298 5 883 4 431 4 200 4 464 2 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 644 3 048 2 483 2 876 3 039 2 258 1 835 1 618 1 542 736
Obeskattade reserver 44 21 15 1 394 1 559 919 988 1 014 1 061 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 945 3 526 1 190 2 332 2 700 2 706 1 610 1 568 1 862 1 105
Skulder och eget kapital 14 633 6 595 3 687 6 601 7 298 5 883 4 431 4 200 4 464 2 323
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 756 959 918 944 799
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 760 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 684 3 065 4 419 4 699 2 358 1 680 1 949 1 790 1 195
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 473 1 290 1 849 2 115 1 781 942 1 031 1 132 768
Utdelning till aktieägare 3 390 1 860 2 045 2 200 1 600 880 1 000 1 000 600 400
Omsättning 22 955 7 846 8 130 10 453 16 631 10 383 7 008 6 270 9 574 5 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 10 11 11 11 11 8 10 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 529 785 739 950 1 512 943 876 627 957 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 884 515 387 577 620 537 445 384 400 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 661 587 1 012 1 745 2 923 1 897 1 725 990 2 327 717
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 192,29% -3,49% -22,22% -37,15% 60,33% 48,02% 11,77% -34,51% 71,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,82% 41,65% 26,25% 25,77% 40,08% 32,21% 37,37% 21,50% 51,16% 29,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,60% 35,01% 11,91% 16,27% 17,59% 18,27% 23,63% 14,40% 23,86% 12,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,71% 91,86% 90,85% 94,03% 69,57% 91,47% 94,19% 93,09% 77,75% 79,80%
Rörelsekapital/omsättning 16,17% 3,91% 24,37% 36,97% 26,76% 28,72% 38,40% 39,15% 25,55% 18,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,64% 46,47% 67,66% 60,04% 57,39% 49,89% 57,85% 56,32% 51,66% 46,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,63% 105,64% 254,45% 256,09% 260,30% 199,33% 254,10% 241,84% 231,36% 195,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...