Visa allt om Advokat Susanne Linder AB
Visa allt om Advokat Susanne Linder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 451 1 580 1 800 1 403 2 206 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018
Övrig omsättning - - 50 40 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -89 273 505 -156 115 76 434 227 208 268
Resultat efter finansnetto -97 265 495 -173 97 54 406 213 186 208
Årets resultat -97 194 412 -173 61 26 292 150 201 105
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 109 126 127 129 210 217 241 261 328
Omsättningstillgångar 348 576 489 284 457 218 469 442 400 387
Tillgångar 497 685 615 411 587 428 685 683 661 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 461 467 55 228 167 441 349 308 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 92 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 90 29 81 28 148
Kortfristiga skulder 332 223 148 356 359 170 215 252 234 165
Skulder och eget kapital 497 685 615 411 587 428 685 683 661 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 677 397 349 546 607 679
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 133 158 463 167 50 42 52 7 9
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 87 156 279 372 274 255 315 307 282
Utdelning till aktieägare 0 200 200 0 0 0 200 200 200 100
Omsättning 1 451 1 580 1 850 1 443 2 211 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 451 1 580 900 702 1 103 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 328 178 387 624 755 734 974 959 1 006
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -89 282 505 -154 117 93 451 253 243 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,16% -12,22% 28,30% -36,40% 24,07% -9,70% -0,96% 2,32% -3,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,91% 39,85% 82,28% -36,50% 19,59% 16,36% 62,34% 32,50% 29,95% 30,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,13% 17,28% 28,11% -10,69% 5,21% 3,94% 21,69% 11,17% 10,19% 10,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,55%
Rörelsekapital/omsättning 1,10% 22,34% 18,94% -5,13% 4,44% 2,70% 12,90% 9,56% 8,54% 11,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,00% 67,30% 75,93% 13,38% 38,84% 39,02% 64,38% 51,10% 56,62% 52,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,82% 258,30% 330,41% 79,78% 127,30% 128,24% 218,14% 175,40% 170,94% 234,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...