Visa allt om Bluepack AB
Visa allt om Bluepack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 281 13 721 12 139 14 943 13 906 17 207 16 287 14 130 11 699 10 670
Övrig omsättning 1 26 - 42 67 75 155 42 - 13
Rörelseresultat (EBIT) 496 1 347 971 1 603 215 727 525 -18 3 397
Resultat efter finansnetto 464 1 306 937 1 559 177 690 498 -63 -61 350
Årets resultat 352 768 548 961 128 414 309 14 6 192
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 37 41 65 21 39 150 37 62 47
Omsättningstillgångar 4 129 6 136 4 359 4 810 3 597 4 574 4 265 3 558 4 212 3 007
Tillgångar 4 241 6 172 4 400 4 875 3 617 4 613 4 414 3 595 4 273 3 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 1 414 1 646 2 048 1 489 1 862 1 448 1 139 1 125 1 119
Obeskattade reserver 1 280 1 270 950 720 395 395 270 195 280 355
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 093 2 260 673 919 842 1 225 1 142 481 1 205 1 015
Kortfristiga skulder 902 1 228 1 131 1 188 892 1 131 1 555 1 780 1 664 564
Skulder och eget kapital 4 241 6 172 4 400 4 875 3 617 4 613 4 414 3 595 4 273 3 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 927 886 1 263 1 265 1 330 1 468 1 074 996 640
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 370 358 554 130 633 691 455 76 307
Utdelning till aktieägare 300 800 1 000 950 402 501 0 0 0 0
Omsättning 14 282 13 747 12 139 14 985 13 973 17 282 16 442 14 172 11 699 10 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 141 6 861 6 070 4 981 4 635 4 302 4 072 4 710 3 900 3 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 651 628 612 618 491 543 513 482 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 535 1 363 995 1 627 233 745 579 7 28 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,08% 13,03% -18,76% 7,46% -19,18% 5,65% 15,27% 20,78% 9,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,81% 21,82% 22,09% 32,92% 6,00% 15,78% 11,94% -0,33% 0,28% 13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 9,82% 8,01% 10,74% 1,56% 4,23% 3,24% -0,08% 0,10% 3,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,50% 30,23% 33,40% 33,11% 27,28% 25,68% 31,81% 26,00% 24,71% 22,87%
Rörelsekapital/omsättning 22,60% 35,77% 26,59% 24,24% 19,45% 20,01% 16,64% 12,58% 21,78% 22,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,32% 38,96% 54,25% 53,53% 49,22% 46,67% 37,31% 35,68% 31,05% 45,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,76% 135,59% 121,93% 214,31% 181,39% 234,22% 162,89% 99,38% 87,80% 191,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...