Visa allt om Amax Färgprodukter AB
Visa allt om Amax Färgprodukter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 956 2 334 2 265 2 596 4 230 4 850 4 752 4 208 3 806 3 737
Övrig omsättning 75 - 99 110 - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 81 4 -242 149 173 192 142 -135 13
Resultat efter finansnetto -21 -10 -84 -187 114 131 153 123 -167 -32
Årets resultat -21 -10 -84 -122 54 63 64 98 -64 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 449 511 473 385 415 448 480 453 494
Omsättningstillgångar 1 160 1 093 1 064 1 309 1 541 1 583 1 254 956 701 927
Tillgångar 1 502 1 542 1 574 1 782 1 926 1 997 1 702 1 436 1 154 1 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 118 79 163 389 335 272 237 139 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 65 35 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 852 1 024 1 093 666 278 255 280 134 343 374
Kortfristiga skulder 528 400 403 954 1 195 1 374 1 150 1 066 673 832
Skulder och eget kapital 1 502 1 542 1 574 1 782 1 926 1 997 1 702 1 436 1 154 1 421
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 52 195 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 118 344 252 340 435 249 324 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 81 62 175 140 164 186 185 254 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
Omsättning 3 031 2 334 2 364 2 706 4 230 4 850 4 759 4 208 3 806 3 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 2 2 2 2 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 265 1 298 2 115 2 425 2 376 2 104 952 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 190 274 197 256 312 230 186 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 199 142 65 -220 178 206 225 180 -94 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,65% 3,05% -12,75% -38,63% -12,78% 2,06% 12,93% 10,56% 1,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,06% 5,25% 0,38% -7,69% 7,74% 8,66% 11,28% 10,58% -11,70% 0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% 3,47% 0,26% -5,28% 3,52% 3,57% 4,04% 3,61% -3,55% 0,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,07% 30,38% 29,76% 29,89% 30,66% 32,37% 31,90% 31,08% 35,26% 34,60%
Rörelsekapital/omsättning 21,38% 29,69% 29,18% 13,67% 8,18% 4,31% 2,19% -2,61% 0,74% 2,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,19% 7,65% 5,02% 9,15% 22,68% 18,07% 15,98% 16,50% 12,05% 14,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,83% 24,25% 27,05% 42,14% 45,44% 53,13% 36,00% 46,53% 46,21% 58,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...