Visa allt om Norlandia Care AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 891 537 718 889 590 166 540 115 502 714 458 971 382 344 329 775 302 189 275 469
Övrig omsättning 47 434 36 535 5 454 11 628 11 811 10 578 1 734 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -19 060 1 485 -9 102 -701 12 834 19 021 2 246 9 571 13 615 13 722
Resultat efter finansnetto -36 868 9 344 -3 759 33 796 13 366 55 567 12 750 12 234 5 888 18 269
Årets resultat -2 911 11 450 -5 475 -931 -3 163 43 440 8 036 7 049 4 537 10 677
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 848 220 888 219 979 276 463 280 979 277 267 257 765 120 392 117 460 123 950
Omsättningstillgångar 148 254 129 555 127 843 93 632 74 290 76 816 70 153 65 233 53 701 39 048
Tillgångar 372 102 350 442 347 822 370 095 355 269 354 082 327 917 185 625 171 161 162 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 233 185 144 173 694 179 169 180 100 183 264 139 824 131 788 124 739 120 201
Obeskattade reserver 12 495 19 010 14 495 13 799 20 209 23 172 15 910 13 520 10 400 10 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 323 40 317 42 379 39 808 71 558 51 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 052 105 972 117 254 137 318 83 402 96 647 172 184 40 317 36 022 32 397
Skulder och eget kapital 372 102 350 442 347 822 370 095 355 269 354 082 327 917 185 625 171 161 162 998
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 254 1 264 1 620 1 677 155 1 210 1 221 1 135 851 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 555 736 435 314 348 604 325 502 299 594 267 034 233 972 196 202 180 365 164 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 207 794 164 566 133 395 124 069 114 352 100 459 82 024 68 648 63 555 59 661
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 938 971 755 424 595 620 551 743 514 525 469 549 384 078 329 775 302 189 275 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 713 1 340 917 867 831 771 632 675 533 487
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 536 644 623 605 595 605 489 567 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 450 531 524 503 482 507 394 458 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 684 3 312 -7 706 874 14 523 20 566 3 878 11 050 14 866 14 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,02% 21,81% 9,27% 7,44% 9,53% 20,04% 15,94% 9,13% 9,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,12% 3,81% -0,17% 10,00% 4,60% 20,06% 5,37% 7,48% 10,40% 11,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,14% 1,86% -0,10% 6,85% 3,25% 15,48% 4,60% 4,21% 5,89% 6,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% 3,28% 1,79% -8,09% -1,81% -4,32% -26,69% 7,56% 5,85% 2,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,59% 57,06% 53,19% 51,32% 55,13% 56,86% 46,42% 76,68% 77,62% 78,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,11% 121,22% 108,18% 67,57% 87,63% 78,31% 40,12% 159,96% 147,41% 118,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!