Visa allt om Engmur AB
Visa allt om Engmur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 018 38 841 38 250 36 235 35 121 36 263 31 517 30 355 23 247 15 402
Övrig omsättning - - - - - 98 175 10 18 122
Rörelseresultat (EBIT) 880 872 1 642 992 -135 5 863 4 374 4 188 3 810 2 572
Resultat efter finansnetto 221 466 1 129 638 -1 304 4 745 3 282 3 896 3 695 2 532
Årets resultat 1 474 359 611 422 353 2 390 1 787 2 189 1 880 1 778
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 744 11 356 13 765 15 989 18 848 21 852 22 397 20 637 3 471 2 828
Omsättningstillgångar 13 113 9 012 9 596 10 203 7 842 6 362 7 396 3 641 7 826 3 905
Tillgångar 22 857 20 368 23 361 26 193 26 689 28 214 29 793 24 279 11 297 6 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 861 4 387 4 028 7 017 6 595 10 735 8 362 6 574 4 385 2 855
Obeskattade reserver 0 1 703 1 703 1 703 1 703 3 703 2 703 1 868 968 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 485 4 732 7 945 6 325 7 996 0 0 864 204 0
Kortfristiga skulder 12 510 9 546 9 684 11 147 10 395 13 776 18 728 14 972 5 740 3 877
Skulder och eget kapital 22 857 20 368 23 361 26 193 26 689 28 214 29 793 24 279 11 297 6 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 702 1 168 996 901 805
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 10 595 9 520 8 585 7 805 637 5 609 5 364 3 516 1 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 464 2 774 2 817 2 705 2 521 2 294 1 772 1 113 841
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 150
Omsättning 47 018 38 841 38 250 36 235 35 121 36 361 31 692 30 365 23 265 15 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 27 28 26 24 23 24 19 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 808 1 439 1 366 1 394 1 463 1 577 1 313 1 598 1 550 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 542 464 465 468 442 396 453 388 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 887 3 786 4 478 3 921 2 937 8 895 7 348 6 846 4 417 3 020
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,05% 1,55% 5,56% 3,17% -3,15% 15,06% 3,83% 30,58% 50,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,85% 4,29% 7,03% 3,79% -0,51% 20,79% 14,69% 17,30% 34,18% 38,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 2,25% 4,29% 2,74% -0,38% 16,17% 13,88% 13,84% 16,61% 16,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,02% 96,27% 96,44% 97,44% 97,49% 97,82% 97,48% 99,13% 97,98% 97,77%
Rörelsekapital/omsättning 1,28% -1,37% -0,23% -2,61% -7,27% -20,45% -35,96% -37,33% 8,97% 0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,64% 28,06% 22,93% 31,86% 29,41% 47,72% 34,75% 32,75% 44,99% 42,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,82% 94,41% 99,09% 91,53% 75,44% 46,18% 39,49% 24,32% 136,34% 100,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...