Visa allt om Tankskär Rederi AB
Visa allt om Tankskär Rederi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 856 5 703 3 244 3 227 3 780 4 050 4 419 4 051 3 336 3 246
Övrig omsättning - - - - 9 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 740 -415 307 319 506 219 271 -236 -41
Resultat efter finansnetto 349 739 -417 352 323 496 203 248 -259 -75
Årets resultat 272 669 -417 275 238 362 148 246 2 102
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 609 690 681 930 734 845 687 713 812 942
Omsättningstillgångar 1 565 1 897 1 163 1 075 1 650 870 1 164 879 703 533
Tillgångar 2 173 2 587 1 844 2 005 2 384 1 715 1 851 1 592 1 515 1 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 369 1 698 1 028 1 445 1 171 933 571 423 177 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 88 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 167 332 330
Kortfristiga skulder 804 890 816 560 1 213 782 1 281 1 003 919 618
Skulder och eget kapital 2 173 2 587 1 844 2 005 2 384 1 715 1 851 1 592 1 515 1 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 333 428 701 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 162 918 996 1 393 1 561 1 003 863 780 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 784 239 310 385 431 389 396 507 375
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 856 5 703 3 244 3 227 3 789 4 060 4 419 4 051 3 336 3 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 971 951 649 645 756 810 884 1 013 834 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 493 240 269 367 417 367 425 504 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 431 829 -341 429 430 584 334 427 53 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,85% 75,80% 0,53% -14,63% -6,67% -8,35% 9,08% 21,43% 2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,11% 28,64% -22,45% 17,71% 13,67% 29,50% 11,83% 17,02% -15,58% -2,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 12,99% -12,76% 11,00% 8,62% 12,49% 4,96% 6,69% -7,07% -1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,67% 17,66% 10,70% 15,96% 11,56% 2,17% -2,65% -3,06% -6,47% -2,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,00% 65,64% 55,75% 72,07% 49,12% 54,40% 30,85% 26,57% 15,87% 29,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,65% 213,15% 142,52% 191,96% 136,03% 111,25% 90,87% 87,64% 76,50% 86,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...