Visa allt om Ronneby Blixtbud AB
Visa allt om Ronneby Blixtbud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 143 9 656 9 222 7 537 7 155 7 305 8 454 6 880 7 049 6 621
Övrig omsättning - 38 - 19 - - 2 3 74 162
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 -65 293 198 -225 165 64 26 4 600
Resultat efter finansnetto 1 119 47 276 198 -233 156 56 18 5 608
Årets resultat 802 47 221 198 -233 115 40 10 4 444
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 30 44 60 47 59 107 90 90 86
Omsättningstillgångar 4 038 2 009 2 002 1 693 1 372 1 696 1 750 1 668 1 484 1 608
Tillgångar 4 059 2 039 2 045 1 753 1 419 1 755 1 857 1 757 1 574 1 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 651 850 953 732 534 867 752 712 703 724
Obeskattade reserver 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 269 1 189 1 093 1 021 886 888 1 105 1 045 872 970
Skulder och eget kapital 4 059 2 039 2 045 1 753 1 419 1 755 1 857 1 757 1 574 1 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 420 162 584 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 320 4 322 3 838 3 334 3 323 3 212 3 782 3 103 2 486 2 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 914 1 436 1 209 966 1 024 971 1 251 1 004 1 049 804
Utdelning till aktieägare 800 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 143 9 694 9 222 7 556 7 155 7 305 8 456 6 883 7 123 6 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 0 11 11 11 14 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 832 690 - 685 650 664 604 573 587 662
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 380 - 349 363 375 386 351 333 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 029 -57 309 216 -206 206 106 65 35 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,47% 4,71% 22,36% 5,34% -2,05% -13,59% 22,88% -2,40% 6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,79% 2,70% 14,33% 12,15% -15,72% 9,40% 3,45% 1,54% 0,51% 36,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 0,57% 3,18% 2,83% -3,12% 2,26% 0,76% 0,39% 0,11% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,13% 85,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,96% 89,29% 89,91%
Rörelsekapital/omsättning 12,51% 8,49% 9,86% 8,92% 6,79% 11,06% 7,63% 9,06% 8,68% 9,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,33% 41,69% 46,60% 41,76% 37,63% 49,40% 40,50% 40,52% 44,66% 42,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,96% 168,97% 183,17% 165,82% 154,85% 190,99% 158,37% 159,62% 170,18% 165,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...