Visa allt om Mälardalens Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Mälardalens Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 13 972 13 044 14 433 17 032 13 389 9 401 7 481 8 736 7 931 7 980
Övrig omsättning - - 30 - - 1 - - - 52
Rörelseresultat (EBIT) -81 530 -671 264 373 296 -544 319 365 -876
Resultat efter finansnetto -87 1 013 -690 241 284 245 -605 280 372 -930
Årets resultat 22 790 -228 148 141 103 -461 280 372 -761
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 394 536 581 712 621 443 556 523 626
Omsättningstillgångar 2 494 2 215 2 167 3 155 2 820 1 954 1 436 1 586 1 389 1 322
Tillgångar 2 786 2 609 2 702 3 736 3 532 2 575 1 880 2 142 1 912 1 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 651 929 365 593 444 403 119 193 113 -485
Obeskattade reserver 140 263 71 338 293 205 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 500 0 42 142 242 73 306 688
Kortfristiga skulder 1 995 1 418 1 767 2 805 2 753 1 825 1 519 1 875 1 492 1 745
Skulder och eget kapital 2 786 2 609 2 702 3 736 3 532 2 575 1 880 2 142 1 912 1 948
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 150 150 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 704 3 920 3 687 2 896 2 566 2 199 1 905 1 620 1 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 468 1 391 1 077 809 842 774 709 665 726
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 100 0 19 0 0
Omsättning 13 972 13 044 14 463 17 032 13 389 9 402 7 481 8 736 7 931 8 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 10 10 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 164 1 087 1 203 1 419 1 339 940 831 971 991 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 444 453 407 377 350 340 315 310 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 661 -546 410 522 412 -426 443 482 -769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,11% -9,62% -15,26% 27,21% 42,42% 25,67% -14,37% 10,15% -0,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,91% 39,21% -24,83% 7,12% 10,59% 11,53% -28,83% 14,89% 22,23% -44,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,58% 7,84% -4,65% 1,56% 2,79% 3,16% -7,25% 3,65% 5,36% -10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,72% 67,58% 63,02% 66,73% 61,16% 70,12% 59,83% 65,87% 62,20% 77,91%
Rörelsekapital/omsättning 3,57% 6,11% 2,77% 2,05% 0,50% 1,37% -1,11% -3,31% -1,30% -5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,29% 43,47% 15,56% 22,93% 18,68% 21,52% 6,33% 9,01% 5,91% -24,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,82% 100,14% 75,66% 83,39% 72,14% 70,41% 48,85% 49,87% 44,44% 30,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...