Visa allt om Koenigsegg Automotive AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 483 549 338 766 221 150 207 922 136 916 83 093 84 904 85 733 74 032 83 478
Övrig omsättning 65 546 35 787 28 387 24 136 21 231 8 482 6 495 6 528 5 538 8 229
Rörelseresultat (EBIT) 38 390 21 071 8 391 11 922 12 902 5 316 3 739 4 335 -3 223 2 010
Resultat efter finansnetto 35 623 18 054 6 414 9 979 10 521 1 719 1 001 540 -6 769 274
Årets resultat 10 550 7 857 6 180 10 487 11 897 1 719 1 001 540 -6 769 274
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 352 149 235 849 206 072 178 809 128 369 93 389 72 543 72 027 69 463 74 703
Omsättningstillgångar 583 227 458 192 290 068 210 130 152 229 97 108 66 906 66 093 51 435 42 493
Tillgångar 935 376 694 041 496 140 388 939 280 599 190 496 139 449 138 119 120 897 117 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 512 105 962 98 105 91 925 81 438 69 542 67 823 66 822 18 600 25 370
Obeskattade reserver 29 908 7 894 0 1 569 1 569 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 746 54 069 54 069 40 363 51 157 32 469 11 482 11 482 44 383 36 497
Kortfristiga skulder 730 275 526 116 343 966 255 083 146 435 88 486 60 144 59 815 57 915 55 329
Skulder och eget kapital 935 376 694 041 496 140 388 939 280 599 190 496 139 449 138 119 120 897 117 196
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 050 - - 1 546 1 457 1 389 - - 895 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 83 895 - - 40 792 27 732 15 908 15 415 12 811 12 738 11 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 835 - - 16 237 11 100 5 995 5 325 4 802 5 079 4 496
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 549 095 374 553 249 537 232 058 158 147 91 575 91 399 92 261 79 570 91 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 224 124 118 97 78 48 45 40 42 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 159 2 732 1 874 2 144 1 755 1 731 1 887 2 143 1 763 2 256
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 785 653 627 529 519 495 458 458 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 865 70 061 37 077 32 837 23 363 11 902 11 625 15 166 7 283 11 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,74% 53,18% 6,36% 51,86% 64,77% -2,13% -0,97% 15,81% -11,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,13% 3,04% 1,71% 3,07% 4,60% 2,79% 2,87% 3,14% -2,67% 2,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 6,22% 3,84% 5,74% 9,43% 6,40% 4,72% 5,06% -4,35% 3,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,83% 60,06% 65,24% 52,03% 55,22% 60,48% 51,99% 51,26% 49,21% 41,98%
Rörelsekapital/omsättning -30,41% -20,05% -24,37% -21,62% 4,23% 10,38% 7,96% 7,32% -8,75% -15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,95% 16,15% 19,77% 23,95% 29,46% 36,51% 48,64% 48,38% 15,38% 21,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,54% 36,33% 23,99% 27,80% 17,18% 38,08% 24,57% 31,14% 11,39% 10,72%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...