Visa allt om Koenigsegg Automotive AB
Visa allt om Koenigsegg Automotive AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 221 150 207 922 136 916 83 093 84 904 85 733 74 032 83 478 103 689 105 725
Övrig omsättning 28 387 24 136 21 231 8 482 6 495 6 528 5 538 8 229 3 898 6 349
Rörelseresultat (EBIT) 8 391 11 922 12 902 5 316 3 739 4 335 -3 223 2 010 10 247 1 249
Resultat efter finansnetto 6 414 9 979 10 521 1 719 1 001 540 -6 769 274 3 127 -1 866
Årets resultat 6 180 10 487 11 897 1 719 1 001 540 -6 769 274 3 127 -1 866
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 072 178 809 128 369 93 389 72 543 72 027 69 463 74 703 64 337 67 020
Omsättningstillgångar 290 068 210 130 152 229 97 108 66 906 66 093 51 435 42 493 51 490 57 042
Tillgångar 496 140 388 939 280 599 190 496 139 449 138 119 120 897 117 196 115 827 124 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 105 91 925 81 438 69 542 67 823 66 822 18 600 25 370 25 095 21 968
Obeskattade reserver 0 1 569 1 569 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Långfristiga skulder 54 069 40 363 51 157 32 469 11 482 11 482 44 383 36 497 29 663 30 443
Kortfristiga skulder 343 966 255 083 146 435 88 486 60 144 59 815 57 915 55 329 60 069 71 651
Skulder och eget kapital 496 140 388 939 280 599 190 496 139 449 138 119 120 897 117 196 115 827 124 062
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 546 1 457 1 389 - - 895 900 706 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 40 792 27 732 15 908 15 415 12 811 12 738 11 571 13 465 12 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 16 237 11 100 5 995 5 325 4 802 5 079 4 496 4 955 4 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 537 232 058 158 147 91 575 91 399 92 261 79 570 91 707 107 587 112 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 97 78 48 45 40 42 37 39 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 874 2 144 1 755 1 731 1 887 2 143 1 763 2 256 2 659 2 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 653 627 529 519 495 458 458 467 502 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 077 32 837 23 363 11 902 11 625 15 166 7 283 11 876 23 007 17 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,36% 51,86% 64,77% -2,13% -0,97% 15,81% -11,32% -19,49% -1,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,71% 3,07% 4,60% 2,79% 2,87% 3,14% -2,67% 2,27% 8,85% 1,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,84% 5,74% 9,43% 6,40% 4,72% 5,06% -4,35% 3,19% 9,89% 1,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,24% 52,03% 55,22% 60,48% 51,99% 51,26% 49,21% 41,98% 57,07% 45,37%
Rörelsekapital/omsättning -24,37% -21,62% 4,23% 10,38% 7,96% 7,32% -8,75% -15,38% -8,27% -13,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,77% 23,95% 29,46% 36,51% 48,64% 48,38% 15,38% 21,65% 21,67% 17,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,99% 27,80% 17,18% 38,08% 24,57% 31,14% 11,39% 10,72% 8,12% 23,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...