Visa allt om SEB Kort Bank AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettoomsättning 2 226 027 1 789 879 1 753 565 1 880 722 2 428 471 2 059 510 1 501 351 1 537 909 996 244 921 175
Övrig omsättning 472 267 453 760 290 259 247 660 224 634 213 946 205 013 184 374 359 126 375 785
Rörelseresultat (EBIT) 846 979 531 032 225 943 94 486 529 314 398 999 76 922 403 463 150 576 210 584
Resultat efter finansnetto 846 979 531 032 225 943 94 486 529 314 420 625 94 403 417 213 182 724 257 076
Årets resultat 709 001 458 405 240 542 71 227 485 137 388 079 37 682 428 204 151 327 205 127
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 858 646 2 368 480 1 919 761 2 109 690 8 208 591 2 082 556 2 129 688 2 184 962 1 527 762 1 532 576
Omsättningstillgångar 9 937 216 8 603 996 8 514 884 7 557 897 1 000 486 5 460 743 4 938 345 4 464 214 2 861 993 3 974 306
Tillgångar 11 795 862 10 972 476 10 434 645 9 667 587 9 209 077 7 543 299 7 068 033 6 649 176 4 389 757 5 506 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 098 895 2 854 171 2 720 384 2 553 804 2 834 863 2 752 223 2 554 132 2 948 074 1 946 854 1 784 034
Obeskattade reserver 2 063 8 238 23 726 16 677 67 705 57 838 62 872 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 401 828 1 079 9 735 12 476 6 810 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0
Kortfristiga skulder 8 693 503 8 109 239 7 689 456 7 087 371 6 294 033 4 626 428 4 351 029 3 601 102 2 442 903 3 722 848
Skulder och eget kapital 11 795 862 10 972 476 10 434 645 9 667 587 9 209 077 7 543 299 7 068 033 6 649 176 4 389 757 5 506 882
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD 2 505 2 421 2 792 5 191 2 739 2 814 2 875 2 838 3 320 2 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 466 956 380 919 367 851 355 189 327 088 330 221 280 299 167 752 156 027 145 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 173 991 171 868 142 162 173 739 142 501 118 003 105 378 83 252 74 974 69 353
Utdelning till aktieägare 480 531 242 980 170 450 81 000 367 454 331 390 54 372 423 81 0
Omsättning 2 698 294 2 243 639 2 043 824 2 128 382 2 653 105 2 273 456 1 706 364 1 722 283 1 355 370 1 296 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 784 655 640 631 556 522 484 436 381 378
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 839 2 733 2 740 2 981 4 368 3 945 3 102 3 527 2 615 2 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 850 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 870 809 568 883 351 653 221 685 640 878 495 787 171 964 412 054 152 409 211 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,37% 2,07% -6,76% -22,56% 17,91% 37,18% -2,38% 54,37% 8,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,18% 4,84% 2,17% 0,98% 5,75% 5,58% 1,34% 6,27% 4,16% 4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,05% 29,67% 12,88% 5,02% 21,80% 20,42% 6,29% 27,13% 18,34% 27,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,87% 27,64% 47,07% 25,02% -217,98% 40,51% 39,12% 56,12% 42,07% 27,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,28% 26,07% 26,24% 26,54% 31,31% 37,04% 36,78% 44,34% 44,35% 32,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,31% 106,10% 110,73% 106,64% 15,90% 118,03% 113,50% 123,97% 117,16% 106,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!