Visa allt om Vård med proffs i Norrort AB
Visa allt om Vård med proffs i Norrort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 791 5 538 5 601 5 556 5 552 5 452 5 423 5 122 4 275 3 896
Övrig omsättning - - - 537 2 956 1 208 - - 209 176
Rörelseresultat (EBIT) 1 048 705 877 752 -2 432 1 567 900 623 1 444 120
Resultat efter finansnetto 955 590 738 616 -2 511 4 297 808 461 1 291 44
Årets resultat 744 586 738 616 -1 953 3 692 619 378 658 82
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 156 6 114 6 341 6 687 7 056 4 340 4 038 4 169 4 496 4 120
Omsättningstillgångar 1 995 1 948 1 753 1 799 2 187 2 332 1 608 1 863 1 613 827
Tillgångar 8 151 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 128 4 566 4 080 3 341 2 726 4 829 1 137 1 543 1 540 1 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 558 276 311 378 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 700 3 152 3 552 3 962 4 244 926 3 954 3 429 3 376 3 147
Kortfristiga skulder 323 344 463 1 182 1 947 360 279 749 815 618
Skulder och eget kapital 8 151 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 605 558 512 744 417 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 114 2 023 2 148 2 162 3 262 1 373 1 343 1 574 1 078 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 811 850 1 346 1 311 724 678 829 525 440
Utdelning till aktieägare 188 181 100 0 0 150 0 1 025 375 300
Omsättning 5 791 5 538 5 601 6 093 8 508 6 660 5 423 5 122 4 484 4 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 9 7 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 923 934 926 617 779 775 732 713 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 477 476 488 598 349 342 440 344 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 345 999 1 223 1 122 -2 131 1 785 1 144 866 1 633 279
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,57% -1,12% 0,81% 0,07% 1,83% 0,53% 5,88% 19,81% 9,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,89% 8,77% 10,90% 8,89% -26,21% 65,53% 15,96% 10,61% 24,00% 2,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,15% 12,77% 15,75% 13,57% -43,64% 80,19% 16,61% 12,50% 34,29% 3,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,74% 88,68% 92,80% 92,42% 90,90% 95,38% 96,18% 95,61% 95,49% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 28,87% 28,96% 23,03% 11,11% 4,32% 36,17% 24,51% 21,75% 18,67% 5,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,91% 56,64% 50,41% 39,37% 29,49% 78,54% 23,74% 29,29% 29,66% 23,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 617,65% 566,28% 378,62% 152,20% 112,33% 647,78% 576,34% 248,73% 197,91% 133,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...