Visa allt om Bjärefågel i Torekow AB
Visa allt om Bjärefågel i Torekow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 622 44 954 51 248 44 176 40 637 38 663 35 919 36 081 30 522 23 197
Övrig omsättning 614 43 10 75 - - 70 204 470 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -680 2 735 -346 1 014 -707 1 587 3 797 815 1 121
Resultat efter finansnetto -335 -1 032 2 237 -971 412 -1 327 1 132 3 045 -460 0
Årets resultat 253 0 244 -843 298 -993 890 3 045 -460 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 212 9 982 10 886 8 015 8 102 8 465 9 112 10 056 10 451 9 772
Omsättningstillgångar 8 082 8 345 8 674 8 828 9 105 7 733 7 234 6 140 7 052 6 657
Tillgångar 18 293 18 327 19 560 16 843 17 207 16 198 16 346 16 196 17 504 16 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 003 750 749 505 1 348 2 749 3 742 2 853 -1 593 -1 133
Obeskattade reserver 0 873 1 900 0 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 5 0 0 238 357 477 596 0
Långfristiga skulder 7 963 7 633 8 417 8 117 7 005 5 280 5 361 5 575 6 896 8 080
Kortfristiga skulder 9 327 9 071 8 487 8 221 8 754 7 930 6 885 7 292 11 605 9 481
Skulder och eget kapital 18 293 18 327 19 560 16 843 17 207 16 198 16 346 16 196 17 504 16 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 1 031 610 480 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 244 10 726 8 799 6 840 6 670 4 875 4 684 4 451 3 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 354 3 891 3 346 2 877 2 651 2 132 1 883 1 764 1 469
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 236 44 997 51 258 44 251 40 637 38 663 35 989 36 285 30 992 23 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 37 35 25 23 21 20 18 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 152 1 215 1 464 1 767 1 767 1 841 1 796 2 005 1 453 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 420 412 479 429 452 412 390 302 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 233 706 3 928 1 290 2 805 1 095 3 334 5 405 2 209 2 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,19% -12,28% 16,01% 8,71% 5,11% 7,64% -0,45% 18,21% 31,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,15% -3,59% 14,08% -1,96% 5,93% -4,34% 9,76% 23,49% 4,76% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,06% -1,46% 5,37% -0,75% 2,51% -1,82% 4,44% 10,54% 2,73% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,93% 55,23% 54,22% 52,92% 51,67% 50,82% 54,93% 54,98% 51,73% 56,17%
Rörelsekapital/omsättning -2,92% -1,61% 0,36% 1,37% 0,86% -0,51% 0,97% -3,19% -14,92% -12,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,48% 7,81% 11,41% 3,00% 8,26% 16,97% 22,89% 17,62% -9,10% -6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,07% 49,02% 76,42% 69,94% 69,77% 57,36% 60,71% 57,04% 36,86% 39,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...