Visa allt om Silwer Bemanning AB
Visa allt om Silwer Bemanning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 213 10 262 4 224 2 959 5 723 9 137 6 295 8 962 9 132 6 169
Övrig omsättning 163 - - 88 39 175 446 265 - -
Rörelseresultat (EBIT) 958 -3 907 -419 -4 362 -5 399 -3 317 -2 530 -6 782 -3 447 -4 226
Resultat efter finansnetto 954 -3 925 -471 -4 572 -5 785 -3 835 -2 827 22 292 -5 282 -5 447
Årets resultat 954 -3 925 -471 -4 572 -5 785 -3 835 -2 487 22 292 -5 282 -5 447
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 150 198 204 6 923 7 403 3 424 3 564 928 981
Omsättningstillgångar 2 227 1 569 8 618 15 417 13 745 26 092 20 555 25 268 28 147 26 544
Tillgångar 2 651 1 719 8 816 15 621 20 668 33 495 23 979 28 831 29 075 27 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 281 327 4 252 4 724 9 296 18 017 9 181 11 667 -10 625 -5 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 453 3 941 5 643 11 104 11 405 9 652 11 603 34 303 27 045
Kortfristiga skulder 1 288 938 622 5 255 268 4 073 5 146 5 560 5 397 5 823
Skulder och eget kapital 2 651 1 719 8 816 15 621 20 668 33 495 23 979 28 831 29 075 27 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 105 3 533 2 124 299 30 333 331 351 487 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 997 503 98 20 123 121 112 153 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 376 10 262 4 224 3 047 5 762 9 312 6 741 9 227 9 132 6 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 9 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 548 789 469 2 959 5 723 9 137 6 295 4 481 4 566 6 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 361 307 432 66 471 466 241 322 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 007 -3 885 -412 -4 359 -5 211 -3 090 -2 501 -6 654 -3 320 -4 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,97% 142,95% 42,75% -48,30% -37,36% 45,15% -29,76% -1,86% 48,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,14% -227,28% -4,75% -27,91% -25,98% -9,71% -10,55% 80,53% -11,85% -15,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,66% -38,07% -9,92% -147,35% -93,81% -35,60% -40,17% 259,08% -37,74% -68,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,40% 23,20% 89,84% -86,99% -63,64% -10,59% 0,86% -6,55% 30,45% 32,27%
Rörelsekapital/omsättning 11,43% 6,15% 189,30% 343,43% 235,49% 240,99% 244,78% 219,91% 249,12% 335,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,32% 19,02% 48,23% 30,24% 44,98% 53,79% 38,29% 40,47% -36,54% -19,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,90% 167,27% 194,21% 146,13% 243,28% 99,71% 44,21% 75,86% 66,15% 36,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...