Visa allt om Contractor Bygg i Lycksele AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 71 765 99 776 94 006 77 324 47 798 35 268 47 297 37 848 55 549 61 638
Övrig omsättning 461 374 142 2 73 6 1 636 1 383 1 587 1 603
Rörelseresultat (EBIT) 1 492 5 128 2 909 3 532 2 003 311 993 332 1 575 112
Resultat efter finansnetto 1 479 5 118 2 906 3 529 2 001 317 922 218 1 459 -310
Årets resultat 1 027 3 059 1 272 335 1 145 149 514 170 758 -295
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 64 122 95 171 235 217 3 765 3 869 4 447
Omsättningstillgångar 24 864 26 589 22 015 19 009 18 137 11 713 13 260 13 695 14 054 18 195
Tillgångar 24 891 26 653 22 138 19 104 18 308 11 949 13 478 17 460 17 923 22 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 509 4 482 2 693 1 421 2 087 2 841 3 692 3 382 4 412 3 654
Obeskattade reserver 2 950 2 805 1 605 1 357 1 270 776 657 413 437 0
Avsättningar (tkr) 2 392 1 591 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 573 2 783 2 993
Kortfristiga skulder 14 040 17 775 17 839 16 326 14 952 8 331 9 129 11 093 10 291 15 996
Skulder och eget kapital 24 891 26 653 22 138 19 104 18 308 11 949 13 478 17 460 17 923 22 642
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 808 9 782 9 881 11 160 11 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 2 916 4 555 3 766 4 237 4 479
Utdelning till aktieägare 0 0 1 270 0 1 000 1 900 1 000 0 1 200 0
Omsättning 72 226 100 150 94 148 77 326 47 871 35 274 48 933 39 231 57 136 63 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 42 38 32 22 22 24 25 31 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 709 2 376 2 474 2 416 2 173 1 603 1 971 1 514 1 792 1 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 543 537 556 886 676 577 440 716 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 518 5 186 2 984 3 608 2 100 371 1 282 563 1 875 514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,07% 6,14% 21,57% 61,77% 35,53% -25,43% 24,97% -31,87% -9,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,00% 19,24% 13,14% 18,49% 10,94% 2,67% 7,37% 2,15% 9,09% -0,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 5,14% 3,10% 4,57% 4,19% 0,90% 2,10% 0,99% 2,93% -0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,93% 34,26% 30,60% 32,28% 57,64% 54,86% 38,52% 37,12% 56,11% 44,07%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 8,83% 4,44% 3,47% 6,66% 9,59% 8,73% 6,87% 6,77% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,38% 25,02% 17,82% 12,98% 16,81% 28,84% 31,19% 21,22% 26,41% 16,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,09% 149,59% 123,41% 116,43% 121,30% 140,60% 145,25% 123,46% 136,57% 113,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!