Visa allt om Contractor Bygg i Lycksele AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 141 225 67 487 71 765 99 776 94 006 77 324 47 798 35 268 47 297 37 848
Övrig omsättning 704 1 628 461 374 142 2 73 6 1 636 1 383
Rörelseresultat (EBIT) 10 258 2 528 1 492 5 128 2 909 3 532 2 003 311 993 332
Resultat efter finansnetto 10 403 2 529 1 479 5 118 2 906 3 529 2 001 317 922 218
Årets resultat 494 448 1 027 3 059 1 272 335 1 145 149 514 170
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 16 28 64 122 95 171 235 217 3 765
Omsättningstillgångar 37 526 28 510 24 864 26 589 22 015 19 009 18 137 11 713 13 260 13 695
Tillgångar 37 549 28 526 24 891 26 653 22 138 19 104 18 308 11 949 13 478 17 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 451 3 957 5 509 4 482 2 693 1 421 2 087 2 841 3 692 3 382
Obeskattade reserver 2 632 2 880 2 950 2 805 1 605 1 357 1 270 776 657 413
Avsättningar (tkr) 797 1 912 2 392 1 591 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 573
Kortfristiga skulder 32 669 19 777 14 040 17 775 17 839 16 326 14 952 8 331 9 129 11 093
Skulder och eget kapital 37 549 28 526 24 891 26 653 22 138 19 104 18 308 11 949 13 478 17 460
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 808 9 782 9 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 916 4 555 3 766
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 270 0 1 000 1 900 1 000 0
Omsättning 141 929 69 115 72 226 100 150 94 148 77 326 47 871 35 274 48 933 39 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 42 42 42 38 32 22 22 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 138 1 607 1 709 2 376 2 474 2 416 2 173 1 603 1 971 1 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 558 547 543 537 556 886 676 577 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 276 2 540 1 518 5 186 2 984 3 608 2 100 371 1 282 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 109,26% -5,96% -28,07% 6,14% 21,57% 61,77% 35,53% -25,43% 24,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,71% 8,89% 6,00% 19,24% 13,14% 18,49% 10,94% 2,67% 7,37% 2,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,37% 3,76% 2,08% 5,14% 3,10% 4,57% 4,19% 0,90% 2,10% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,35% 42,07% 42,93% 34,26% 30,60% 32,28% 57,64% 54,86% 38,52% 37,12%
Rörelsekapital/omsättning 3,44% 12,94% 15,08% 8,83% 4,44% 3,47% 6,66% 9,59% 8,73% 6,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,33% 21,75% 31,38% 25,02% 17,82% 12,98% 16,81% 28,84% 31,19% 21,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,87% 144,16% 177,09% 149,59% 123,41% 116,43% 121,30% 140,60% 145,25% 123,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!