Visa allt om NYBROELEMENT AB
Visa allt om NYBROELEMENT AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 79 626 76 290 68 204 81 338 76 112 72 667 55 698 - 40 871 56 545
Övrig omsättning 180 141 1 586 124 1 822 755 10 889 - 420 401
Rörelseresultat (EBIT) 2 884 6 733 8 123 7 570 15 898 7 111 16 010 - 3 117 6 501
Resultat efter finansnetto 3 061 6 794 8 749 8 692 15 880 6 564 15 174 - 3 348 6 619
Årets resultat 2 320 5 154 7 002 6 742 11 844 4 788 14 002 - 2 162 4 704
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 375 24 945 26 589 23 614 22 614 24 103 25 625 28 006 12 816 12 188
Omsättningstillgångar 23 001 27 199 26 839 31 945 43 402 34 545 38 575 42 592 29 126 25 570
Tillgångar 51 376 52 144 53 428 55 559 66 016 58 649 64 200 70 598 41 942 37 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 736 23 416 32 262 30 677 30 127 18 517 13 729 17 072 22 824 20 671
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 969 5 672 4 987 3 432 3 148 2 420 2 190 2 080 2 178 2 216
Långfristiga skulder 3 975 8 975 2 625 0 2 650 14 850 22 250 22 251 0 1 500
Kortfristiga skulder 15 696 14 081 13 554 21 451 30 091 22 861 26 031 29 196 16 940 13 371
Skulder och eget kapital 51 376 52 144 53 428 55 559 66 016 58 649 64 200 70 598 41 942 37 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 1 916 3 075 3 007 - - - 636 0 513 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 456 15 404 14 887 18 652 18 222 16 383 13 172 0 11 201 11 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 364 8 131 7 229 7 416 7 841 6 873 6 682 0 5 196 5 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 806 76 431 69 790 81 462 77 934 73 422 66 587 - 41 291 56 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 49 47 52 52 47 38 0 41 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 694 1 557 1 451 1 564 1 464 1 546 1 466 - 997 1 379
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 551 543 505 506 497 541 - 415 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 296 8 986 10 424 9 927 18 422 9 668 16 010 - 4 330 7 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,37% 11,86% -16,15% 6,87% 4,74% 30,47% - - -27,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,36% 13,30% 16,46% 15,85% 24,64% 12,40% 25,18% - 8,37% 18,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,10% 9,09% 12,89% 10,83% 21,38% 10,01% 29,02% - 8,59% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,21% 60,91% 64,83% 56,61% 70,10% 57,33% 60,98% - 67,53% 55,28%
Rörelsekapital/omsättning 9,17% 17,19% 19,48% 12,90% 17,49% 16,08% 22,52% - 29,82% 21,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,09% 44,91% 60,38% 55,22% 45,64% 31,57% 21,38% 24,18% 54,42% 54,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,06% 172,00% 178,46% 100,00% 104,90% 109,73% 112,37% 127,95% 125,75% 146,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Resultaträkning saknas
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Resultat efter finansnetto 13 705 -277 12 379 -592 -585 6 365 -1 209 4 212 10 258
Årets resultat 14 002 1 589 13 792 2 090 2 836 8 946 67 3 153 10 251
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 35 300 65 092 33 609 0 0
Omsättningstillgångar 9 283 8 948 1 863 974 264 441 49 2 640 3 943 25 617
Tillgångar 39 583 39 248 32 163 31 274 30 564 35 741 65 141 36 249 3 943 25 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 774 2 772 15 183 7 860 11 770 9 565 619 552 548 22 517
Obeskattade reserver 3 074 3 074 2 391 2 038 1 139 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 650 0 0 2 400 13 600 22 500 19 001 0 0
Kortfristiga skulder 19 736 26 753 14 589 21 375 15 255 12 577 42 022 16 696 3 395 3 100
Skulder och eget kapital 39 583 39 248 32 163 31 274 30 564 35 741 65 141 36 249 3 943 25 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 14 000 0 14 000 800 4 400 0 0 11 103 0 22 121
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,43% 13,17% 53,00% 30,22% 41,26% 26,76% 0,95% 1,52% 13,90% 87,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,04% 33,45% 12,77% 4,56% 1,73% 3,51% 0,12% 15,81% 116,14% 826,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...